ผลชนะเลิศแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนโนนสูง [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุธ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
3.เด็กชาย นัทธพงศ์ กุลเกษ
1.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรเทพ วิยาสิงห์
2.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
4.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
5.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย สายนรินทร์ แก้วตา
8.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
10.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
11.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
12.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
13.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
14.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
17.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
18.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
19.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
20.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย สัญญา จันคนา
3.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
6.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์

2. โรงเรียนบ้านกระเจา [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

3. โรงเรียนบ้านกระเบา [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนพร ตะเมือง
2.เด็กชาย บรรลือ พวงมะลิ
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรธีรา พงษ์วัน 1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระเกียรติ เพ็ญสะเนาะ 1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี

4. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธรรมรงค์ศักดิ์ คำรัตน์
2.เด็กชาย กรกานต์ พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงค์
5.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
6.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วิสาพล
2.เด็กชาย จักริน ขันคำ
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วาชัย
2.เด็กชาย ภัทรภณ พ่อค้า
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ 1.นาง รัตนา วะรงค์
378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ
2.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
3.เด็กหญิง สุชาดา ศรียา
4.เด็กหญิง พิศุทธิภา หวังหมู่กลาง
5.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บัวดก
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อื้อสวัสดิ์
7.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
10.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
11.เด็กหญิง เพ็ญนภา มณีแพง
12.เด็กหญิง จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
4.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์

5. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [ 4 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สโรชา ผาแก้ว
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
3.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาย สุวิน โสภา
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาภบุญ
2.เด็กหญิง วิลาสินี ขอมปราง
3.เด็กหญิง นพมาศ บริบูรณ์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
2.เด็กชาย เตชนิตย์ มะลิหอม
3.เด็กชาย ศิวัฒน์ ศรีคำ
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสือแพ 1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย

6. โรงเรียนบ้านดอนข่า [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูคำ
2.เด็กหญิง พนิดา สาลี
3.เด็กหญิง ภัทรพร แสงรวม
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
128
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รติกร ดวงพล
2.เด็กหญิง ชลธิษา ชูเชื้อ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
276
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมิก จำนงค์ 1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์

7. โรงเรียนบ้านดาน [ 8 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำนงค์
5.เด็กชาย สุภชัย ตาสี
6.เด็กชาย พงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาง รัชนี ศิริโยธา
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย พิมมาศ
2.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขจรเดช ปานทอง
2.เด็กชาย ภัทรพงษ์ พันธ์นา
3.เด็กหญิง ศรินรัตน์ วงสุวรรณ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง กัลยา ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวัฒนา แสงเนตร
2.เด็กหญิง สุธิตา ตาสี
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานน ฟ้องเสียง 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์ 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว

8. โรงเรียนบ้านตาปรก [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย กวีวัฒน์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ขวัญเมือง 1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ เรืองอเนกคุณ 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุชรี บุญฤทธิ์ 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากิจ บุญเฟรือง 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร

9. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [ 6 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา รุ่งคำ 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีริศ บุญชัย 1.นาง วิชัย ใยขันธ์
327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินทิพย์ แก้วมงคล 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ 1.นาง วิชัย ใยขันธ์
331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาภา คำนึก 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธ์งาม
333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ รุ่งคำ 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม

10. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
1.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ แพงมา
3.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
4.เด็กชาย ณัฐพล สุพรหม
5.เด็กชาย จักรกริช พรหมแก้ว
6.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
7.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
3.นาย นพดล หรรษา
337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทกานต์ โพธิสาร 1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร

11. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

12. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภราช คำนึก 1.นาย เสริญ บุญทองเพชร

13. โรงเรียนบ้านบักดอง [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร พรมลา
2.เด็กชาย กรณิศ ภุู่ทัศนะ
3.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาง สุจิตรา เกษมทรัพย์
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ถาระโท
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเฟรือง
3.เด็กชาย จักรินทร์ ทองแย้ม
4.เด็กชาย ธนาวุฒิ บุญน้อย
5.เด็กชาย ชัชวาลย์ พานจันทร์
6.เด็กหญิง เปรมกมล มุ่งมงคล
7.เด็กหญิง ปัทมาพร บุญเฟรือง
8.เด็กหญิง ประภัสสร วาสะรัมย์
9.เด็กหญิง ประภัสสร โปแอ
10.เด็กหญิง ณัฐชา พาไลย์
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์

14. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [ 7 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูคำศักดิ์
2.เด็กหญิง วรรณสา กาทอง
3.เด็กหญิง กัญญาณีย์ โกยรัมย์
1.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
2.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติกร ยาวิไชย
2.เด็กชาย ณัฐพล ฐานะ
3.เด็กหญิง ศรุตา ดวงจิตร
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณากร สนกรุด
2.เด็กชาย ศักรินทร์ พันธ์แก่น
3.เด็กหญิง อนวัช เผญฉวี
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
197
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพานันท์ จุนฬา
2.เด็กหญิง นิตยา อัฐแป
3.เด็กหญิง วรัญญา พันธุ์มะลี
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นนทิยา เจ๊ะสมัน 1.นาง โยทะกา รักโสภา
280
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บูรพา ตลับทอง 1.นาง กมล ชูกลิ่น
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ อ้วนมะโฮง 1.นาง กมล ชูกลิ่น

15. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [ 4 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกพล ศิลาชัย 1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารียา ชนะมาร 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณษา แสงสัย 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี แก้วธรรม
2.เด็กหญิง พัชรพร แทนพันธ์
3.เด็กหญิง เกษณีย์ ศรีรักษา
4.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วเนตร
5.เด็กหญิง สุลิตา จันเปรียง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว

16. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

17. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [ 48 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
4
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทิดศักดิ์ แสนเรียน
2.เด็กชาย ศิลปศิลป์ ทองมนต์
3.เด็กหญิง ณภัชนันท์ แสนโคตร
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว สุกัญญา เภาศิริ
5
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขจรเดช ทวีสิทธิโชค
2.เด็กหญิง วิภาษณีย์ ศรีนามะ
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาพร สุดา
2.เด็กหญิง จิราพร โชคนัติ
3.เด็กหญิง นิภาพร น้ำกรอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว สุกัญญา เภาศิริ
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมินทร์ เศียรศิริบัณฑิต
2.เด็กหญิง อนุสรา พงษ์เสน่ห์
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิตร์นันท์ เชี่ยงฉิน
2.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
3.เด็กหญิง ป่านนภา นิลพัฒน์
4.เด็กหญิง ทิฆัมพร โชคชัย
5.เด็กหญิง ภัทรวดี วิยะ
6.เด็กหญิง ปพิชญา อุ่นแก้ว
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีพันธ์ภูมิ
2.เด็กหญิง สุนันทา แสนพวัง
3.เด็กหญิง ธิชารัตน์ แก้วคำ
4.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ สายทอง
5.เด็กหญิง ณิชกุล ผาสุข
6.เด็กหญิง มัชชิมา ศรีนาค
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย เรวัตร ประจญ
3.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
4.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
5.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎาพร คำประวัติ
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ลาคำ
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวีณา ชูวา
2.เด็กหญิง นัทชา จั่นหมาก
3.เด็กหญิง กรกมล สุนทโรบล
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต อายุวงษ์
2.เด็กหญิง วรัญญา ยุวะบุตร
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัจฉริยะ มูลจันดา
2.เด็กหญิง อภิสรา ลาพรหมมา
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชุดา สุภาพ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อบคำ
3.เด็กหญิง วันวิษา คำทรัพย์
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรเดช อายุวงษ์
2.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
27
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรา ทองละมุล
2.เด็กหญิง อรอุมา เสนสายสิงห์
3.เด็กหญิง พิกุลทอง ไชยรัตน์
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว ศศิวิมล นัยจิตร์
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
1.นางสาว จารุวรรณ ใบคราม
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
29
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ เงินสยาม
2.เด็กหญิง วรัญญา ศรีพูล
1.นางสาว จารุวรรณ ใบคราม
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
34
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
91.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัครมณี น้ำกรอง
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แทนคำ
3.เด็กหญิง รวีวรรณ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง มาริสา นรสาร
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
93.62
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สมพงษ์
2.เด็กหญิง ณัฐธินี คำนึงผล
3.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
1.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
2.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
50
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รติพงศ์ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง ฝนทิพย์ เนียนแนบ
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ น้ำนวล
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง มาริสา นรสาร
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤติยา นิลสุข
2.เด็กหญิง ศรีสุดา บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ชลาชล โชคชัย
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
68
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง พนิดา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง ช่อผกา น้ำกรอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภาสิริ บุญลด
2.เด็กหญิง ภาวิดา พรมมา
3.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ศักดิ์นาวิน
1.นางสาว สุกัญญา เภาศิริ
162
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โตมร บุญเรืองศรี
2.เด็กหญิง เย็นฤดี ทรสาร
3.เด็กหญิง ศันสนีย์ เนียนแนบ
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
2.นางสาว เกษรา สัญญา
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรวัส น้ำนวล
2.เด็กหญิง ไข่มุก นิลทอง
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นาง จตุพร นรเนตร
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สอดศรี
2.เด็กชาย ปุญญพัฒน์ กิตติกา
1.นาย พีรกรกิจ ไพรบึง
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ปัตภัย
2.เด็กชาย ปารเมศ สาหะ
1.นาย พีรกรกิจ ไพรบึง
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ โทขันธ์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
282
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร เที่ยงวงศ์ 1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
284
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิรัชพร ขยันวงศ์ 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาย สมบูรณ์ ศรีบุญเรือง
2.นาง วรา ศรีบุญเรือง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาลิตา บุตรสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
1.นาง พิสมัย นันทร
2.นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ดรัลพร ท่อนทองแดง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรวรรณ ทัพรัตน์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
2.เด็กหญิง วราภรณ์ กิตติกา
3.เด็กหญิง ราชาวดี ดวงแก้ว
1.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
2.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง รัตมณี น้ำกรอง
3.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์

18. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

19. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรพิสุทธิ์ พืชศรี
2.เด็กหญิง จิราพัชร วงษ์ชัย
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาง จินตนา สุทธิสนธ์
341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พันธวัช ศรีชาดา
2.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
3.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
4.เด็กหญิง นันทินี อ้อมชาติ
5.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี
6.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
7.เด็กหญิง สุนันทา มณฑก
8.เด็กหญิง ชลิตา สามศรี
9.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
10.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
11.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
12.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล
13.เด็กหญิง จิราวรรณ รุ่งคำ
14.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
15.เด็กหญิง จิดาภา เนียมชื่น
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย วัชระ ดวงพล
3.นาง ณัชชา นิลเพชร
4.นาย อลงกรณ์ นิลดำ
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี 1.นาง ณัชชา นิลเพชร

20. โรงเรียนบ้านหนองบัว [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม 1.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์

21. โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

22. โรงเรียนบ้านอาราง [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
233
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์ 1.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
275
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
59.00
ชนะเลิศ
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปิยนันท์ คงกล้า 1.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ

23. โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู