พิมพ์ผลแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนโนนสูง

345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
4.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
5.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย สายนรินทร์ แก้วตา
8.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
10.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
11.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
12.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
13.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
14.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
17.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
18.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
19.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
20.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย สัญญา จันคนา
3.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
6.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
4.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
5.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย สายนรินทร์ แก้วตา
8.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
10.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
11.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
12.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
13.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
14.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
17.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
18.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
19.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
20.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย สัญญา จันคนา
3.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
6.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วัชรพงษ์ ไสว 1.นาง เชาวณี อินวันนา
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณรงค์ชัย พิมมาศ
2.เด็กชาย ปัญญา คำลอย
1.นาง เชาวณี อินวันนา
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง สิริลักษ์ ไชยสุวรรณ 1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์ 1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ภาวดี ไสว
2.เด็กหญิง ธนิสร พิมมาศ
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ภาวดี ไสว
2.เด็กหญิง ธนิสร พิมมาศ
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
2.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
2.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภาณุ นิสัยดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ธนัญญา แก้วโลมา
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภาณุ นิสัยดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ธนัญญา แก้วโลมา
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ศุภสิทธิ์ จันทะสนธ์
3.เด็กชาย ศุภสินธิ์ จันทะสนธ์
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ศุภสิทธิ์ จันทะสนธ์
3.เด็กชาย ศุภสินธิ์ จันทะสนธ์
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภกรณ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
3.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
4.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
5.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
6.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
7.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
8.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
1.นาง พัชนีย์ ดวงมณี
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภกรณ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
3.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
4.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
5.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
6.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
7.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
8.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
1.นาง พัชนีย์ ดวงมณี
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จิรายุ ไสว
2.เด็กชาย สุปวีย์ ดาวจันทร์
3.เด็กชาย วรวิทย์ คำลอย
4.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงทอง
5.เด็กหญิง ภริดา ไชยสุวรรณ
6.เด็กหญิง ชาลิสา สีต่างคำ
1.นาง เชาวณ๊ อินวันนา
2.นาย สันติ นรินทร์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จิรายุ ไสว
2.เด็กชาย สุปวีย์ ดาวจันทร์
3.เด็กชาย วรวิทย์ คำลอย
4.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงทอง
5.เด็กหญิง ภริดา ไชยสุวรรณ
6.เด็กหญิง ชาลิสา สีต่างคำ
1.นาง เชาวณ๊ อินวันนา
2.นาย สันติ นรินทร์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนกร สุดสังข์
2.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
3.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนกร สุดสังข์
2.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
3.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธนวัฒน์ สีต่างคำ
2.เด็กชาย ชยพล คำลอย
3.เด็กหญิง สุทธิดา นพพันธ์
1.นาย สัญญา จันคนา
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธนวัฒน์ สีต่างคำ
2.เด็กชาย ชยพล คำลอย
3.เด็กหญิง สุทธิดา นพพันธ์
1.นาย สัญญา จันคนา
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย วสันต์ จันทสนธ์
2.เด็กหญิง วสิพร กุลเกษ
3.เด็กหญิง จิรัชญา กาสี
1.นาย สัญญา จันคนา
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย วสันต์ จันทสนธ์
2.เด็กหญิง วสิพร กุลเกษ
3.เด็กหญิง จิรัชญา กาสี
1.นาย สัญญา จันคนา
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พรเทพ วิยาสิงห์
2.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พรเทพ วิยาสิงห์
2.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภกร ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย อานนท์ ไสว
3.เด็กหญิง ปนิดา สุริยธรรม
1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภกร ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย อานนท์ ไสว
3.เด็กหญิง ปนิดา สุริยธรรม
1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศุภกรณ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ปนิดา สุริยธรรม
1.นาง พัชนีย์ ดวงมณี
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วรวุฒิ พันธ์เพชร
2.เด็กชาย อภิรัตน์ พันธ์เพชร
3.เด็กชาย ศราวุฒิ สุดดี
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วรวุฒิ พันธ์เพชร
2.เด็กชาย อภิรัตน์ พันธ์เพชร
3.เด็กชาย ศราวุฒิ สุดดี
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศราวุธ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
3.เด็กชาย นัทธพงศ์ กุลเกษ
1.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศราวุธ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
3.เด็กชาย นัทธพงศ์ กุลเกษ
1.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐภัทร บุญทอง
2.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
2.เด็กชาย วรวุฒิ พันธเพชร
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
2.เด็กชาย วรวุฒิ พันธเพชร
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สราวุธ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย สุรเสกข์ โมห้างหว้า
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สราวุธ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย สุรเสกข์ โมห้างหว้า
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
4.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
5.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย สายนรินทร์ แก้วตา
8.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
10.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
11.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
12.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
13.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
14.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
17.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
18.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
19.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
20.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย สัญญา จันคนา
3.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
6.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
4.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
5.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย สายนรินทร์ แก้วตา
8.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
10.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
11.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
12.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
13.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
14.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
17.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
18.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
19.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
20.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย สัญญา จันคนา
3.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
6.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
4.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
5.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย สายนรินทร์ แก้วตา
8.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
10.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
11.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
12.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
13.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
14.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
17.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
18.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
19.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
20.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย สัญญา จันคนา
3.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
6.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
4.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
5.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย สายนรินทร์ แก้วตา
8.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
10.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
11.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
12.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
13.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
14.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
17.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
18.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
19.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
20.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย สัญญา จันคนา
3.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
6.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์

2. โรงเรียนบ้านกระเจา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัฐชนน พิมมาศ
2.เด็กชาย รังสิโรจน์ คำลอย
3.เด็กชาย อดิเทพ ยศธแสน
1.นาย ณัฐวัฒน์ รณกรธีรัตม์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปนัดดา พิมมาศ
2.เด็กหญิง ภาวินี สีน้อย
3.เด็กหญิง เซน่า ซากุราอิ
1.นาย ณัฐวัฒน์ รณกรธีรัตม์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เกียรติพงษ์ สุดสังข์
2.เด็กชาย สราวุฒิ ไสว
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ฉัตรชัย อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย วรวิช บุญเพ็ง
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชัยณุวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชาลิสา นันทสิงห์
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทศพร สิทธิปัญญา
2.เด็กหญิง อุมาภรณ์ พิมมาศ
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ดวงฤดี ภูละ 1.นาย สถาพร แก้วลอย
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แรงสร้อย 1.นาย สถาพร แก้วลอย
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วรดา ศรีภักดิ์ 1.นาย สถาพร แก้วลอย
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สุรบดินทร์ นามเมือง
2.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ ชัยชนะ
1.นางสาว วาสนา วาศรี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ภาวินี สีมาทอง
2.เด็กหญิง สลิษา โสมเกตรินทร์
1.นางสาว วาสนา วาศรี
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ คำลอย
2.เด็กชาย สราวุฒิ พิมมาศ
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ทองวิจิตร
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สมเจตน์ พิมมาศ
2.เด็กหญิง พิมพ์ผกา มั่นคง
3.เด็กหญิง วรรณวิสา สะอาด
1.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ทินกฤต คำลอย
2.เด็กชาย ธนากร ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองวิจิตร
4.เด็กชาย ทักษดนย์ พิลาตัน
5.เด็กชาย ธีรภัทร์ ไชยสุวรรณ
6.เด็กชาย ปรัชญา ขจรโมทย์
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สายใจ สายเนตร
2.เด็กหญิง สุนิสา เมืองจันทร์
3.เด็กหญิง ฐิติยา บุญทอง
1.นาย วัชรชัย มงคลธนกิตติ์

3. โรงเรียนบ้านกระเบา
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นคร ทองลอย 1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อรปรียา พิมมาศ 1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วันเฉลิม นพเก้า 1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อทิตตยา สายจันทร์ 1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อาทิตย์ แก้วคำ 1.นาย ชาติชาย สายป้อง
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สิลาภรณ์ จันทร์ถา 1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วีระเกียรติ เพ็ญสะเนาะ 1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นริศรา สิงหชาติ 1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงค์พิทักษ์ 1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรธีรา พงษ์วัน 1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง รัตนาวดี จ้ำหนองโพธิ์
2.เด็กหญิง วนิดา เกิดกล้า
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง รัตนาวดี จ้ำหนองโพธิ์
2.เด็กหญิง วนิดา เกิดกล้า
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พัชรมล อุปสุข
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา พานจันทร์
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พัชรมล อุปสุข
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา พานจันทร์
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สายจันทร์
2.เด็กชาย อชิตพล พันธ์ภูทอง
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัฒนพร ตะเมือง
2.เด็กชาย บรรลือ พวงมะลิ
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนทรณ์ กันไชชาติ
2.เด็กชาย ภัทรนันท์ สินศิริ
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เพชรรัตน์ สายจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เพชรรัตน์ สายจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อุดมศักดิ์ กันตะพันธ์
2.เด็กหญิง นันฐิกา อินทอง
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อุดมศักดิ์ กันตะพันธ์
2.เด็กหญิง นันฐิกา อินทอง
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ลลิตภัทร สุโท
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ เคารพ
3.เด็กหญิง ปัญญารัตน์ สุพรรณ์
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ลลิตภัทร สุโท
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ เคารพ
3.เด็กหญิง ปัญญารัตน์ สุพรรณ์
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วชิรวิทย์ มณีวงษ์
2.เด็กชาย วีรภัทร พวงมะลิ
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วชิรวิทย์ มณีวงษ์
2.เด็กชาย วีรภัทร พวงมะลิ
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย มงคล เก่งมนตรี
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บังคม
1.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
2.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย มงคล เก่งมนตรี
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บังคม
1.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
2.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ มั่นคง 1.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศุภากร บุตรพรม 1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ไชยา สารณา
2.เด็กชาย เอกรินทร์ อุตมะ
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ไชยา สารณา
2.เด็กชาย เอกรินทร์ อุตมะ
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศศิธร นันทะเคน
2.เด็กหญิง สุดา เมฆคลี
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พวงมะลิ
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศศิธร นันทะเคน
2.เด็กหญิง สุดา เมฆคลี
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พวงมะลิ
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิงห์สรศักดิ์ นรสิงห์
2.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ดวงใจ
3.เด็กหญิง สิรินภา ชมภูน้อย
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิงห์สรศักดิ์ นรสิงห์
2.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ดวงใจ
3.เด็กหญิง สิรินภา ชมภูน้อย
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รัตนาวดี อุปสุข
2.เด็กหญิง โยษิตา มนตรีวงษ์
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รัตนาวดี อุปสุข
2.เด็กหญิง โยษิตา มนตรีวงษ์
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย

4. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กฤจานุพงศ์ พูลไทย
2.เด็กชาย สิปปกร วรรณสิทธิ์
3.เด็กชาย บุญญพนต์ ทิพย์พรหม
1.นาง สุขวิชัย บุญลี
2.นาง ฑิฆัมพร คำโกน
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กฤจานุพงศ์ พูลไทย
2.เด็กชาย สิปปกร วรรณสิทธิ์
3.เด็กชาย บุญญพนต์ ทิพย์พรหม
1.นาง สุขวิชัย บุญลี
2.นาง ฑิฆัมพร คำโกน
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ประจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐญาดา เงาะเศษ
3.เด็กหญิง นวพร พาประจง
1.นาง สุขวิชัย บุญลี
2.นาง ฑิฆัมพร คำโกน
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ประจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐญาดา เงาะเศษ
3.เด็กหญิง นวพร พาประจง
1.นาง สุขวิชัย บุญลี
2.นาง ฑิฆัมพร คำโกน
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
2.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
2.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จรูญ
2.เด็กหญิง ณัฎฐนิชา บัวดก
1.นางสาว กิรติกา บุตรสัมฤทธิ์
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จรูญ
2.เด็กหญิง ณัฎฐนิชา บัวดก
1.นางสาว กิรติกา บุตรสัมฤทธิ์
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ
2.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อื้อสวัสดิ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ
2.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อื้อสวัสดิ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
2.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นางสาว กิรติกา บุตรสัมฤทธิ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
2.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นางสาว กิรติกา บุตรสัมฤทธิ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง ภทรพรรณ ภาสกุล
1.นางสาว กิรติกา บุตรสัมฤทธิ์
2.นางสาว ปาริฉัตร มักทองหลาง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง ภทรพรรณ ภาสกุล
1.นางสาว กิรติกา บุตรสัมฤทธิ์
2.นางสาว ปาริฉัตร มักทองหลาง
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธรรมรงค์ศักดิ์ คำรัตน์
2.เด็กชาย กรกานต์ พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงค์
5.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
6.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธรรมรงค์ศักดิ์ คำรัตน์
2.เด็กชาย กรกานต์ พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงค์
5.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
6.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธรรมรงค์ศักดิ์ คำรัตน์
2.เด็กชาย กรกานต์ พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงค์
5.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
6.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัชชานนท์ วิสาพล
2.เด็กชาย จักริน ขันคำ
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ประชาราษฎร์
2.เด็กชาย อภิวัตน์ จรูญ
3.เด็กชาย ปฐมพร ทองมะณีย์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ประชาราษฎร์
2.เด็กชาย อภิวัตน์ จรูญ
3.เด็กชาย ปฐมพร ทองมะณีย์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ
2.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
3.เด็กหญิง สุชาดา ศรียา
4.เด็กหญิง พิศุทธิภา หวังหมู่กลาง
5.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บัวดก
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อื้อสวัสดิ์
7.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
10.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
11.เด็กหญิง เพ็ญนภา มณีแพง
12.เด็กหญิง จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
4.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ
2.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
3.เด็กหญิง สุชาดา ศรียา
4.เด็กหญิง พิศุทธิภา หวังหมู่กลาง
5.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บัวดก
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อื้อสวัสดิ์
7.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
10.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
11.เด็กหญิง เพ็ญนภา มณีแพง
12.เด็กหญิง จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
4.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ
2.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
3.เด็กหญิง สุชาดา ศรียา
4.เด็กหญิง พิศุทธิภา หวังหมู่กลาง
5.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บัวดก
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อื้อสวัสดิ์
7.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
10.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
11.เด็กหญิง เพ็ญนภา มณีแพง
12.เด็กหญิง จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
4.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ
2.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
3.เด็กหญิง สุชาดา ศรียา
4.เด็กหญิง พิศุทธิภา หวังหมู่กลาง
5.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บัวดก
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อื้อสวัสดิ์
7.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
10.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
11.เด็กหญิง เพ็ญนภา มณีแพง
12.เด็กหญิง จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
4.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงศ์
2.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ ประจันทร์
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วาชัย
2.เด็กชาย ภัทรภณ พ่อค้า
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จรูญ
2.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
4.เด็กหญิง ปรียากร บุญวงษ์
5.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
6.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จรูญ
2.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
4.เด็กหญิง ปรียากร บุญวงษ์
5.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
6.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นฤเบศร์ แสงทอง
2.เด็กชาย จันทรรัตน์ จันทร์จิต
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นฤเบศร์ แสงทอง
2.เด็กชาย จันทรรัตน์ จันทร์จิต
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง เพ็ญนภา มณีแพง 1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นำชัย ชอบดี
2.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
3.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นำชัย ชอบดี
2.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
3.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ นันทะวงษ์ 1.นาง รัตนา วะรงค์
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ นันทะวงษ์ 1.นาง รัตนา วะรงค์
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ 1.นาง รัตนา วะรงค์
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ 1.นาง รัตนา วะรงค์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง บริมาศ อื้อสวัสดิ์ 1.นาง รัตนา วะรงค์
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง 1.นาง รัตนา วะรงค์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา 1.นาง รัตนา วะรงค์
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ 1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก

5. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พลากร พวงแก้ว
2.เด็กชาย จารุเดช ดวงมณี
3.เด็กชาย พงศกร ทองสาย
1.นางสาว ลินดา มะลิหอม
2.นางสาว สุปราณี บุญเติม
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พลากร พวงแก้ว
2.เด็กชาย จารุเดช ดวงมณี
3.เด็กชาย พงศกร ทองสาย
1.นางสาว ลินดา มะลิหอม
2.นางสาว สุปราณี บุญเติม
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ญาณิศา แท่นพรม
2.เด็กหญิง ชมพรรษา บริบูรณ์
3.เด็กหญิง ศรัญยา ศรีปัตเนตร
1.นางสาว สุปราณี บุญเติม
2.นางสาว ลินดา มะลิหอม
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ญาณิศา แท่นพรม
2.เด็กหญิง ชมพรรษา บริบูรณ์
3.เด็กหญิง ศรัญยา ศรีปัตเนตร
1.นางสาว สุปราณี บุญเติม
2.นางสาว ลินดา มะลิหอม
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาภบุญ
2.เด็กหญิง วิลาสินี ขอมปราง
3.เด็กหญิง นพมาศ บริบูรณ์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาภบุญ
2.เด็กหญิง วิลาสินี ขอมปราง
3.เด็กหญิง นพมาศ บริบูรณ์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
2.เด็กชาย เตชนิตย์ มะลิหอม
3.เด็กชาย ศิวัฒน์ ศรีคำ
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
2.เด็กชาย เตชนิตย์ มะลิหอม
3.เด็กชาย ศิวัฒน์ ศรีคำ
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สโรชา ผาแก้ว
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
3.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาย สุวิน โสภา
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สโรชา ผาแก้ว
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
3.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาย สุวิน โสภา
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ก้องภพ พาราศรี
2.เด็กชาย เบญจามินทร์ วุฒิกาญจน์
3.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
4.เด็กชาย อดุลวัช แก้วรักษา
5.เด็กหญิง ชนิกานต์ เด็ดดวง
6.เด็กหญิง พัชรินทร์ บุญเจริญ
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
3.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ก้องภพ พาราศรี
2.เด็กชาย เบญจามินทร์ วุฒิกาญจน์
3.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
4.เด็กชาย อดุลวัช แก้วรักษา
5.เด็กหญิง ชนิกานต์ เด็ดดวง
6.เด็กหญิง พัชรินทร์ บุญเจริญ
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
3.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ก้องภพ พาราศรี
2.เด็กชาย เบญจามินทร์ วุฒิกาญจน์
3.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
4.เด็กชาย อดุลวัช แก้วรักษา
5.เด็กหญิง ชนิกานต์ เด็ดดวง
6.เด็กหญิง พัชรินทร์ บุญเจริญ
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
3.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม 1.นาย สุวิน โสภา
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พิยดา เสาจันทร์ 1.นาย สุวิน โสภา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิราพร พงษ์วัน 1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เบญจามินทร์ วุฒิกาญจน์
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ
1.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
2.นาง จิตฤทัย ผงล่ำ
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เบญจามินทร์ วุฒิกาญจน์
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ
1.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
2.นาง จิตฤทัย ผงล่ำ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ สำเร็จผลดี
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ วรรณทอง
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ สำเร็จผลดี
1.นาย ประเสริฐ บุญญาสุ
2.นาย สุวิน โสภา
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ สำเร็จผลดี
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ วรรณทอง
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ สำเร็จผลดี
1.นาย ประเสริฐ บุญญาสุ
2.นาย สุวิน โสภา
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภัทราวุธ ทองละมุล
2.เด็กชาย วิทยา วรรณทอง
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บริบูรณ์
1.นาย ปแระเสริฐ บุญญาสุ
2.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภัทราวุธ ทองละมุล
2.เด็กชาย วิทยา วรรณทอง
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บริบูรณ์
1.นาย ปแระเสริฐ บุญญาสุ
2.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสือแพ 1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
128
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วุุฒิศักดิ์ โทบุตรดี
2.เด็กหญิง วิภาวดี องอาจ
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย

6. โรงเรียนบ้านดอนข่า
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ภัทสกร ชูชาติ
2.เด็กชาย จิรพงศ์ คำโท
3.เด็กชาย อัครัช ลมเชย
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ศิญาพร พันธุ์มะลี
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง วาสุกรี ชูเชื้อ
2.เด็กหญิง นันทิชา มะปรางค์
3.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาศ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ศิญาพร พันธุ์มะลี
128
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1.เด็กชาย รติกร ดวงพล
2.เด็กหญิง ชลธิษา ชูเชื้อ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง วาสุกรี ชูเชื้อ
2.เด็กหญิง นันทิชา มะปรางค์
3.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาศ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ศิญาพร พันธุ์มะลี
128
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1.เด็กชาย รติกร ดวงพล
2.เด็กหญิง ชลธิษา ชูเชื้อ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธรรมรัต สายศรี
2.เด็กหญิง ศศิประภา ตำหนิชาติ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธรรมรัต สายศรี
2.เด็กหญิง ศศิประภา ตำหนิชาติ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ภัทสกร ชูชาติ
2.เด็กชาย จิรพงศ์ คำโท
3.เด็กชาย อัครัช ลมเชย
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ศิญาพร พันธุ์มะลี
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อัครชัย ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย อธิชนม์ ชนะผล
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐนนท์ ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย ยุทธพิชัย สว่างชัย
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
276
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย คมิก จำนงค์ 1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วันเฉลิม ชูชาติ
2.เด็กหญิง เบญจมาศ มะปรางค์
3.เด็กหญิง สิริรัตน์ พ่อครวงษ์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วันเฉลิม ชูชาติ
2.เด็กหญิง เบญจมาศ มะปรางค์
3.เด็กหญิง สิริรัตน์ พ่อครวงษ์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สุทธิพงศ์ ใจกล้า
2.เด็กหญิง ปุญยนุช แก้วกัณหา
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สุทธิพงศ์ ใจกล้า
2.เด็กหญิง ปุญยนุช แก้วกัณหา
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พูนประโคน
2.เด็กหญิง สุจิตรา สินศิริ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พูนประโคน
2.เด็กหญิง สุจิตรา สินศิริ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฉวดสำราญ 1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ยุทธพิชัย สว่างชัย 1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูคำ
2.เด็กหญิง พนิดา สาลี
3.เด็กหญิง ภัทรพร แสงรวม
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูคำ
2.เด็กหญิง พนิดา สาลี
3.เด็กหญิง ภัทรพร แสงรวม
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาย ธนาสันต์ จำนงค์

7. โรงเรียนบ้านดาน
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
2.เด็กชาย วันชัย เที่ยงตรง
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยาคำ
1.นาง สิริกาญจน์ มณีสาร
2.นาง รัชนี ศิริโยธา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
2.เด็กชาย วันชัย เที่ยงตรง
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยาคำ
1.นาง สิริกาญจน์ มณีสาร
2.นาง รัชนี ศิริโยธา
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จันทิมา บุญน้อย
2.เด็กหญิง เมลดา สุศรี
3.เด็กหญิง สุชิญญา มิ่งเมือง
1.นาง รัชนี ศิริโยธา
2.นาง สิริกาญจน์ มณีสาร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จันทิมา บุญน้อย
2.เด็กหญิง เมลดา สุศรี
3.เด็กหญิง สุชิญญา มิ่งเมือง
1.นาง รัชนี ศิริโยธา
2.นาง สิริกาญจน์ มณีสาร
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
2.เด็กชาย สามกษัตริย์ ลุกลาม
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ คำลอย
2.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ คำลอย
2.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุวัฒนา แสงเนตร
2.เด็กหญิง สุธิตา ตาสี
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุวัฒนา แสงเนตร
2.เด็กหญิง สุธิตา ตาสี
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศศิกานต์ คำลอย 1.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กุลปรียา สุดา 1.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศุภานันท์ ธานี 1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วรัญญา ทองละมุล 1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พีระพล กาศนอก
2.เด็กชาย ศุภชัย คำลอย
3.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พีระพล กาศนอก
2.เด็กชาย ศุภชัย คำลอย
3.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จตุพล เทศกูล
2.เด็กชาย รัษฎาศักดิ์ ปานทอง
3.เด็กหญิง กนกนิภา เสือโห้
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จตุพล เทศกูล
2.เด็กชาย รัษฎาศักดิ์ ปานทอง
3.เด็กหญิง กนกนิภา เสือโห้
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ 1.นาง นิทรา สุพรรณ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย 1.นาง นิทรา สุพรรณ
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชานน ฟ้องเสียง 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์ 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสัง 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศศิตา ไชยสุวรรณ 1.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง สินีรัตน์ พิษพงษ์
3.เด็กหญิง ณัชชา ลุกลาม
4.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
5.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
6.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง รัชนี ศิริโยธา
3.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง สินีรัตน์ พิษพงษ์
3.เด็กหญิง ณัชชา ลุกลาม
4.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
5.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
6.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง รัชนี ศิริโยธา
3.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง สินีรัตน์ พิษพงษ์
3.เด็กหญิง ณัชชา ลุกลาม
4.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
5.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
6.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง รัชนี ศิริโยธา
3.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำนงค์
5.เด็กชาย สุภชัย ตาสี
6.เด็กชาย พงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาง รัชนี ศิริโยธา
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำนงค์
5.เด็กชาย สุภชัย ตาสี
6.เด็กชาย พงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาง รัชนี ศิริโยธา
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำนงค์
5.เด็กชาย สุภชัย ตาสี
6.เด็กชาย พงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาง รัชนี ศิริโยธา
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธวัชชัย พิมมาศ
2.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธวัชชัย พิมมาศ
2.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ขจรเดช ปานทอง
2.เด็กชาย ภัทรพงษ์ พันธ์นา
3.เด็กหญิง ศรินรัตน์ วงสุวรรณ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ขจรเดช ปานทอง
2.เด็กชาย ภัทรพงษ์ พันธ์นา
3.เด็กหญิง ศรินรัตน์ วงสุวรรณ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง กัลยา ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง กัลยา ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนกร พันนา
2.เด็กชาย ถิรวุฒิ แจ่มแจ้ง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยสุวรรณ
1.นาง นิทรา สุพรรณ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนกร พันนา
2.เด็กชาย ถิรวุฒิ แจ่มแจ้ง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยสุวรรณ
1.นาง นิทรา สุพรรณ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พีระพงษ์ คำลอย
2.เด็กชาย วีระพล โพธิ์ศรี
3.เด็กชาย ธีรเดช ไชยสุวรรณ
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พีระพงษ์ คำลอย
2.เด็กชาย วีระพล โพธิ์ศรี
3.เด็กชาย ธีรเดช ไชยสุวรรณ
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ภัชณิชา ปิ่นหอม
2.เด็กหญิง ภัชณิชา ปิ่นหอม
1.นาง นิทรา สุพรรณ
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ 1.นาง นิทรา สุพรรณ
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว

8. โรงเรียนบ้านตาปรก
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรชนก บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กานดา ละดาวัลย์
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศิริพงษ์ สหารัตน์
2.เด็กชาย ธาวิน ทองปลูก
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ เรืองอเนกคุณ 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนากร บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พันแก่น
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นุชรี บุญฤทธิ์ 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนากิจ บุญเฟรือง 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธรณ์ธันย์ ดวงสิน 1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
2.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
3.เด็กหญิง ศศิธร สินศิริ
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
2.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
3.เด็กหญิง ศศิธร สินศิริ
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติภูมิ ไชยชนะ
2.เด็กชาย พีระพงษ์ ราชโส
3.เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ นาจำปา
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติภูมิ ไชยชนะ
2.เด็กชาย พีระพงษ์ ราชโส
3.เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ นาจำปา
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
2.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
2.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรภัทร ธิวรรณ
2.เด็กชาย เอกราช กล่ำพุก
3.เด็กหญิง รักษา แก้วธรรม
4.เด็กหญิง พาณิดา บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง พระจันทร์ เกิดกล้า
6.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรภัทร ธิวรรณ
2.เด็กชาย เอกราช กล่ำพุก
3.เด็กหญิง รักษา แก้วธรรม
4.เด็กหญิง พาณิดา บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง พระจันทร์ เกิดกล้า
6.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูธฤทธิ์ สาริยา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ กงศรี
3.เด็กหญิง ยุภารัตน์ มุ่งมาตร
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูธฤทธิ์ สาริยา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ กงศรี
3.เด็กหญิง ยุภารัตน์ มุ่งมาตร
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิ่นเจริญ โค๊ะแสง
2.เด็กชาย เกียรติชัย บุญเฟรือง
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิ่นเจริญ โค๊ะแสง
2.เด็กชาย เกียรติชัย บุญเฟรือง
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย กวีวัฒน์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย กวีวัฒน์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ขวัญเมือง 1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ขวัญชัย สุนัง
2.เด็กหญิง ภนิดา สังฮ้อ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ขวัญชัย สุนัง
2.เด็กหญิง ภนิดา สังฮ้อ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปริญญา โนนกลาง
2.เด็กหญิง นิจวารี บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง สมทรง กองสุข
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปริญญา โนนกลาง
2.เด็กหญิง นิจวารี บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง สมทรง กองสุข
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนากร บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พันแก่น
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิรักษ์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ปิยะดา อินโบราณ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิรักษ์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ปิยะดา อินโบราณ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรชนก บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กานดา ละดาวัลย์
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ การเพียร
2.เด็กหญิง อินทิรา ฉุนราชา
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ การเพียร
2.เด็กหญิง อินทิรา ฉุนราชา
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ การเพียร 1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม 1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม 1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ เพชรหว้าโง๊ะ 1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ เพชรหว้าโง๊ะ 1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ภนิดา สังฮ้อ 1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ณัฐนิชา พินิจพล
2.เด็กหญิง สุชานันท์ พันธ์มลี
3.เด็กหญิง ศศิพรรณ ชูคำ
1.นาง ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
2.นาง สมเพียร วรรณทอง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ณัฐนิชา พินิจพล
2.เด็กหญิง สุชานันท์ พันธ์มลี
3.เด็กหญิง ศศิพรรณ ชูคำ
1.นาง ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
2.นาง สมเพียร วรรณทอง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย อลงกรณ์ พวงต่าย
2.เด็กหญิง นพจิรา ย่อมมี
3.เด็กหญิง ศศินันท์ ชูคำ
1.นาง ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
2.นาง สมเพียร วรรณทอง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย อลงกรณ์ พวงต่าย
2.เด็กหญิง นพจิรา ย่อมมี
3.เด็กหญิง ศศินันท์ ชูคำ
1.นาง ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
2.นาง สมเพียร วรรณทอง

9. โรงเรียนบ้านตาเส็ด
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วสันต์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิกา อินธิเดช
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นาง วิชัย ใยขันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วสันต์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิกา อินธิเดช
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นาง วิชัย ใยขันธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธุวานนท์ รุ่งคำ
2.เด็กหญิง ศิริกัลยา วันคาร
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธุวานนท์ รุ่งคำ
2.เด็กหญิง ศิริกัลยา วันคาร
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ดุลปกรณ์ ชำนาญกิจ 1.นาย ศราวุธ รุ่งคำ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาธรณ์ พานจันทร์ 1.นาย ศราวุธ รุ่งคำ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หนูเสริม
2.เด็กหญิง เกตน์นิภา หล้าอุดม
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาง วิชัย ใยขันธ์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หนูเสริม
2.เด็กหญิง เกตน์นิภา หล้าอุดม
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาง วิชัย ใยขันธ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อัครพล บุญยงค์
2.เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวงษ์
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อัครพล บุญยงค์
2.เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวงษ์
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สุริยา รุ่งคำ 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วีริศ บุญชัย 1.นาง วิชัย ใยขันธ์
327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สิรินทิพย์ แก้วมงคล 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ 1.นาง วิชัย ใยขันธ์
331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เบญญาภา คำนึก 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธ์งาม
333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปิยวรรณ รุ่งคำ 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง วิชาดา แก้วแสง 1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง วิชาดา แก้วแสง 1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เบญญาภา คำนึก 1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อภิชาติ รุ่งคำ
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บัวผัน
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อภิชาติ รุ่งคำ
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บัวผัน
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาธรณ์ พานจันทร์
2.เด็กชาย วีริศ บุญชัย
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย ศราวุธ รุ่งคำ
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาธรณ์ พานจันทร์
2.เด็กชาย วีริศ บุญชัย
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย ศราวุธ รุ่งคำ
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ดุลปกรณ์ ชำนาญกิจ
2.เด็กชาย ปัญญา ดุจดา
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาง วิชัย ใยขันธ์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ดุลปกรณ์ ชำนาญกิจ
2.เด็กชาย ปัญญา ดุจดา
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาง วิชัย ใยขันธ์
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ รุ่งคำ
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ รุ่งคำ
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธนาธรณ์ พานจันทร์
2.เด็กชาย วีริศ บุญชัย
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย ศราวุธ รุ่งคำ
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธนาธรณ์ พานจันทร์
2.เด็กชาย วีริศ บุญชัย
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย ศราวุธ รุ่งคำ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ปภังกร รุ่งคำ
2.เด็กชาย ธาราธิวัฒน์ ภูภาร
3.เด็กชาย อัครา บุญเฟรือง
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ปภังกร รุ่งคำ
2.เด็กชาย ธาราธิวัฒน์ ภูภาร
3.เด็กชาย อัครา บุญเฟรือง
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง วิริยา อินธิเดช
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง เนตรนภา อุปภา
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง วิริยา อินธิเดช
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง เนตรนภา อุปภา
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วิรัตน์ หมื่นจิตร
2.เด็กชาย สุวัฒน์ ประมูลชาติ
1.นาย ศราวุธ รุ่งคำ
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนาธรณ์ พานจันทร์ 1.นาย ศราวุธ รุ่งคำ

10. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นันทกานต์ โพธิสาร 1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ แพงมา
3.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
4.เด็กชาย ณัฐพล สุพรหม
5.เด็กชาย จักรกริช พรหมแก้ว
6.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
7.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
3.นาย นพดล หรรษา
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ แพงมา
3.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
4.เด็กชาย ณัฐพล สุพรหม
5.เด็กชาย จักรกริช พรหมแก้ว
6.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
7.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
3.นาย นพดล หรรษา
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ดนุชเดช ยศตะโคตร
2.เด็กหญิง สุชานันท์ คำภา
1.นาย นพดล หรรษา
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เจษฎา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง วิภาวดี บุญรักษา
1.นาย นพดล หรรษา
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
1.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
1.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วีระยุทธ ธิวัน
2.เด็กหญิง สุวรรณรัตน์ ศรีหนองห้าง
1.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วีระยุทธ ธิวัน
2.เด็กหญิง สุวรรณรัตน์ ศรีหนองห้าง
1.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เหมราช แพงงาม
2.เด็กหญิง พนิตอนงค์ ประชาราษฎร์
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา ทศภา
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศิริชัย พานจันทร์
2.เด็กชาย พงศธร บุญทร
3.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นาง วนิดา คำนึก
2.นางสาว ละออง บุญมาก
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศิริชัย พานจันทร์
2.เด็กชาย พงศธร บุญทร
3.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นาง วนิดา คำนึก
2.นางสาว ละออง บุญมาก
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปณิธาน บุญมาก 1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เรวดี ระแสนพรหม 1.นาง อำนวย ชนะผล
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ประภารัชญา สวัสดี
2.เด็กหญิง กมลชนก นิลดำ
3.เด็กหญิง ประภัสสร พงษ์วัน
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นางสาว ละออง บุญมาก
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ประภารัชญา สวัสดี
2.เด็กหญิง กมลชนก นิลดำ
3.เด็กหญิง ประภัสสร พงษ์วัน
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นางสาว ละออง บุญมาก
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ภัทรวดี พรรณา
2.เด็กหญิง ปิยะนุช ดีลาส
3.เด็กหญิง อรพิมล ไชยวงษ์
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ภัทรวดี พรรณา
2.เด็กหญิง ปิยะนุช ดีลาส
3.เด็กหญิง อรพิมล ไชยวงษ์
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณภัทร บุญทัน
2.เด็กชาย สิทธิชัย ทัดมาลา
3.เด็กหญิง พอเพียง บุญมาก
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง วนิดา คำนึก
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณภัทร บุญทัน
2.เด็กชาย สิทธิชัย ทัดมาลา
3.เด็กหญิง พอเพียง บุญมาก
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง วนิดา คำนึก
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ บุญมาก
2.เด็กหญิง บุษยมาส สุนทร
3.เด็กหญิง จินดามณี เกษประทุม
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สิริมา คมทัพไทย 1.นาย สุวิทย์ คำนึก
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปภัสรา ศรีโวหะ 1.นาย สุวิทย์ คำนึก
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วีรภัทร วิลา 1.นาย สุวิทย์ คำนึก
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภัทรพล ใจซื่อ 1.นาย สุวิทย์ คำนึก
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญทัน
2.เด็กหญิง พิมพ์มาดา บุญดี
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วริษฐ์ แก้วกัณหา
2.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
3.เด็กชาย เชาวราช ตะวังทัน
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ภัทราพร บัญชา
2.เด็กหญิง จิตอาภา วิลา
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กิตติพงษ์ รัตนะ
2.เด็กชาย วีรเทพ เกษอุดม
1.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธนากรณ์ พรรณา
2.เด็กชาย เทวินทร์ สะอาด
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธนากรณ์ พรรณา
2.เด็กชาย เทวินทร์ สะอาด
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัชพงศ์ แก้วธรรม
2.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
3.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัชพงศ์ แก้วธรรม
2.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
3.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วรพล สวนแย้ม 1.นางสาว ละออง บุญมาก
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ยศพล นะสาโร
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ พวงมะลิ
3.เด็กชาย จรณินทร์ จันคณา
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ยศพล นะสาโร
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ พวงมะลิ
3.เด็กชาย จรณินทร์ จันคณา
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วรปกรณ์ คำภักดี
2.เด็กหญิง ณัชชา มณีวรรณ
3.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปานพราย
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วรปกรณ์ คำภักดี
2.เด็กหญิง ณัชชา มณีวรรณ
3.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปานพราย
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พิชชญาณ โต๊ะงาม 1.นาง อำนวย ชนะผล
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ แพงมา
3.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
4.เด็กชาย ณัฐพล สุพรหม
5.เด็กชาย จักรกริช พรหมแก้ว
6.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
7.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
3.นาย นพดล หรรษา

11. โรงเรียนบ้านโนนแฝก
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศุภชัย กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ศรีวังพล
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศุภชัย กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ศรีวังพล
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภชัย เชื้อหอม
2.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
1.นาง โกสุม เรืองชัย
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภชัย เชื้อหอม
2.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
1.นาง โกสุม เรืองชัย
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปาริฉัตร โทชาติ
2.เด็กหญิง เพชราภา นำภา
3.เด็กหญิง นภาพร ผดุงชาติ
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปาริฉัตร โทชาติ
2.เด็กหญิง เพชราภา นำภา
3.เด็กหญิง นภาพร ผดุงชาติ
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศุภกิตต์ หอมจันทร์ 1.นาย สมุห์ สาคร
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อัญญา พันธ์ดี 1.นาย สมุห์ สาคร
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง รัญชนก จินดามัง
2.เด็กหญิง สิริยากร ปานประชาติ
1.นาง ทิวา พินิจรัมย์
2.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง รัญชนก จินดามัง
2.เด็กหญิง สิริยากร ปานประชาติ
1.นาง ทิวา พินิจรัมย์
2.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชนัญญา ลาลุน
2.เด็กหญิง ธัญชนก สุวรรณ
1.นาง ทิวา พินิจรัมย์
2.นาย สมุห์ สาคร
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชนัญญา ลาลุน
2.เด็กหญิง ธัญชนก สุวรรณ
1.นาง ทิวา พินิจรัมย์
2.นาย สมุห์ สาคร
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง วิไลพร วงค์บาตร์ 1.นาย สมุห์ สาคร
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศิริพงษ์ อุ่นศิริ 1.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กฤตพร แก้วเกตุ
2.เด็กหญิง ภัทรวรรณ สิงหา
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี ดวงมูล
1.นาย สมุห์ สาคร
2.นาย ธนวัฒน์ ชมครบุรี
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กฤตพร แก้วเกตุ
2.เด็กหญิง ภัทรวรรณ สิงหา
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี ดวงมูล
1.นาย สมุห์ สาคร
2.นาย ธนวัฒน์ ชมครบุรี
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธนกฤต สิงหา
2.เด็กชาย ธีรภัทร สุนทะมาตร
3.เด็กหญิง วรรณิดา โพธิ์มูล
1.นางสาว วิไลพร ล้อมพรม
2.นางสาว วนิดา นวมาลย์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธนกฤต สิงหา
2.เด็กชาย ธีรภัทร สุนทะมาตร
3.เด็กหญิง วรรณิดา โพธิ์มูล
1.นางสาว วิไลพร ล้อมพรม
2.นางสาว วนิดา นวมาลย์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วิชิต โททรัพย์
2.เด็กชาย นันทวัล คมศรี
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง รวิปรียา วรรณสุข
2.เด็กหญิง เกษมณี เทศแจ่ม
3.เด็กหญิง ศิริมาศ ขันธวัฒน์
1.นางสาว วนิดา นวมาลย์
2.นางสาว วิไลพร ล้อมพรม
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง รวิปรียา วรรณสุข
2.เด็กหญิง เกษมณี เทศแจ่ม
3.เด็กหญิง ศิริมาศ ขันธวัฒน์
1.นางสาว วนิดา นวมาลย์
2.นางสาว วิไลพร ล้อมพรม
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อุดมพงศ์ สุทธิรักษ์
2.เด็กชาย ชัยวิวัฒน์ โทชัย
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภัสกร โทชาติ
2.เด็กชาย อัมรัตน์ อ่อนตา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัทธดนย์ ไชยสิงห์
2.เด็กชาย ตะวัน สิงห์เทพ
3.เด็กหญิง พิมพ์นภา คูณชัย
1.นาง รัชนีกร วรรณทะเสน
2.นาย ธนวัฒน์ ชมครบุรี
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัทธดนย์ ไชยสิงห์
2.เด็กชาย ตะวัน สิงห์เทพ
3.เด็กหญิง พิมพ์นภา คูณชัย
1.นาง รัชนีกร วรรณทะเสน
2.นาย ธนวัฒน์ ชมครบุรี

12. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัทนนท์ เหมาเหมาะดี
2.เด็กหญิง ปวันรัตน์ จันทร์แจ้ง
3.เด็กหญิง รัตนาพร ครรไลลักษณ์
1.นางสาว อนุธิดา ชูคำ
2.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง มนัสมณี น้อยบางยาง 1.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศุภราช คำนึก 1.นาย เสริญ บุญทองเพชร
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรภัทร์ รัตนะเสร็จ 1.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สิทธิภูมิ แซ่เตียว
2.เด็กชาย ถิรพุทธิ์ อินทะสุข
1.นาย เสริญ บุญทองเพชร
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จิตติ ศรีมงคล
2.เด็กชาย ธีรภัทร์ รัตนเสร็จ
1.นาย เสริญ บุญทองเพชร
2.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จิตติ ศรีมงคล
2.เด็กชาย ธีรภัทร์ รัตนเสร็จ
1.นาย เสริญ บุญทองเพชร
2.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สถาพร จิตโสม 1.นาย เสริญ บุญทองเพชร
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัทนนท์ เหมาเหมาะดี
2.เด็กหญิง ปวันรัตน์ จันทร์แจ้ง
3.เด็กหญิง รัตนาพร ครรไลลักษณ์
1.นางสาว อนุธิดา ชูคำ
2.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนพนธ์ นวลหงษ์ 1.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา

13. โรงเรียนบ้านบักดอง
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อัครวิทย์ บุญเฟรือง
2.เด็กชาย นันทพัฒน์ ศรีลาชัย
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พชรพล แสนแสง
2.เด็กหญิง บงกชพร ไชยทอง
3.เด็กหญิง วนิดา บุญมาศ
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พชรพล แสนแสง
2.เด็กหญิง บงกชพร ไชยทอง
3.เด็กหญิง วนิดา บุญมาศ
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อภิสรา สาลีอาจ
2.เด็กหญิง สิวิณีย์ บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง จิรวดี นวลแย้ม
1.นางสาว วรรณทอง พานจันทร์
2.นางสาว ศิวาพร มุ่งมาตร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อภิสรา สาลีอาจ
2.เด็กหญิง สิวิณีย์ บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง จิรวดี นวลแย้ม
1.นางสาว วรรณทอง พานจันทร์
2.นางสาว ศิวาพร มุ่งมาตร
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศรัญญู บุญทอง
2.เด็กชาย ทรงพล วงศ์อร่าม
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ ปิ่นมาศ
2.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ดาบด้วน
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อติชาติ สุรินทร์
2.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อติชาติ สุรินทร์
2.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศรัญญู น้ำกรอง
2.เด็กหญิง ศวิตา บุญเฟรือง
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศรัญญู น้ำกรอง
2.เด็กหญิง ศวิตา บุญเฟรือง
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชิดชนก สารพล 1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อนัญญา ชูชาติ
2.เด็กหญิง สรยา เกิดกล้า
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อนัญญา ชูชาติ
2.เด็กหญิง สรยา เกิดกล้า
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง โสภิตนภา ทองแลบ
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ นิลพัฒน์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว นาตยา สุภาพ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง โสภิตนภา ทองแลบ
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ นิลพัฒน์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว นาตยา สุภาพ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อาทิมา คาคำอุ่น 1.นางสาว พัทรา พิมมาศ
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พูนสวัสดิ์ 1.นางสาว พัทรา พิมมาศ
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สุขเกษม 1.นางสาว สุภวัลภ์ ถุงจันทร์
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ถาระโท
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเฟรือง
3.เด็กชาย จักรินทร์ ทองแย้ม
4.เด็กชาย ธนาวุฒิ บุญน้อย
5.เด็กชาย ชัชวาลย์ พานจันทร์
6.เด็กหญิง เปรมกมล มุ่งมงคล
7.เด็กหญิง ปัทมาพร บุญเฟรือง
8.เด็กหญิง ประภัสสร วาสะรัมย์
9.เด็กหญิง ประภัสสร โปแอ
10.เด็กหญิง ณัฐชา พาไลย์
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ถาระโท
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเฟรือง
3.เด็กชาย จักรินทร์ ทองแย้ม
4.เด็กชาย ธนาวุฒิ บุญน้อย
5.เด็กชาย ชัชวาลย์ พานจันทร์
6.เด็กหญิง เปรมกมล มุ่งมงคล
7.เด็กหญิง ปัทมาพร บุญเฟรือง
8.เด็กหญิง ประภัสสร วาสะรัมย์
9.เด็กหญิง ประภัสสร โปแอ
10.เด็กหญิง ณัฐชา พาไลย์
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ถาระโท
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเฟรือง
3.เด็กชาย จักรินทร์ ทองแย้ม
4.เด็กชาย ธนาวุฒิ บุญน้อย
5.เด็กชาย ชัชวาลย์ พานจันทร์
6.เด็กหญิง เปรมกมล มุ่งมงคล
7.เด็กหญิง ปัทมาพร บุญเฟรือง
8.เด็กหญิง ประภัสสร วาสะรัมย์
9.เด็กหญิง ประภัสสร โปแอ
10.เด็กหญิง ณัฐชา พาไลย์
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วนิดา พิมพ์ทอง
2.เด็กหญิง จุฑามาศ เกิดกล้า
3.เด็กหญิง สุจิตรา มีแย้มภัก
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วนิดา พิมพ์ทอง
2.เด็กหญิง จุฑามาศ เกิดกล้า
3.เด็กหญิง สุจิตรา มีแย้มภัก
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อินทิรา ตุมชาติ
2.เด็กหญิง อภัสรา บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ศรีเมือง
1.นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า
2.นางสาว นาตยา สุภาพ
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อินทิรา ตุมชาติ
2.เด็กหญิง อภัสรา บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ศรีเมือง
1.นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า
2.นางสาว นาตยา สุภาพ
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สวัสดี
2.เด็กหญิง ฐิตาภา แซ่เลี้ยว
3.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เที่ยงนิน
1.นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า
2.นางสาว นาตยา สุภาพ
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สวัสดี
2.เด็กหญิง ฐิตาภา แซ่เลี้ยว
3.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เที่ยงนิน
1.นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า
2.นางสาว นาตยา สุภาพ
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัทยา ใจหาญ
2.เด็กชาย สิทธิพงษ์ เสน่หา
1.นางสาว ณฤบล คนที
2.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัทยา ใจหาญ
2.เด็กชาย สิทธิพงษ์ เสน่หา
1.นางสาว ณฤบล คนที
2.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนากร พรมลา
2.เด็กชาย กรณิศ ภุู่ทัศนะ
3.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาง สุจิตรา เกษมทรัพย์
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนากร พรมลา
2.เด็กชาย กรณิศ ภุู่ทัศนะ
3.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาง สุจิตรา เกษมทรัพย์
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภาคภูมิ เทศมาตร์
2.เด็กชาย เจริญทรัพย์ เทศมาตร
3.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว ณฤบล คนที
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภาคภูมิ เทศมาตร์
2.เด็กชาย เจริญทรัพย์ เทศมาตร
3.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว ณฤบล คนที
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นงนภัส สุภาติ
2.เด็กหญิง สุธาสินี สอดแก้ว
3.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
4.เด็กหญิง วิชิตา ศรีบุญเรือง
5.เด็กหญิง นลิน พงค์วัล
1.นางสาว เนาวรัตน์ สุวรรณทอง
2.นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า
3.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นงนภัส สุภาติ
2.เด็กหญิง สุธาสินี สอดแก้ว
3.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
4.เด็กหญิง วิชิตา ศรีบุญเรือง
5.เด็กหญิง นลิน พงค์วัล
1.นางสาว เนาวรัตน์ สุวรรณทอง
2.นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า
3.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นงนภัส สุภาติ
2.เด็กหญิง สุธาสินี สอดแก้ว
3.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
4.เด็กหญิง วิชิตา ศรีบุญเรือง
5.เด็กหญิง นลิน พงค์วัล
1.นางสาว เนาวรัตน์ สุวรรณทอง
2.นางสาว สุพัตรา เกิดกล้า
3.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศศิกาญต์ สะอาด
2.เด็กหญิง ธนัญญา บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุวรรณ์
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศศิกาญต์ สะอาด
2.เด็กหญิง ธนัญญา บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุวรรณ์
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อำพร สอดแก้ว
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ แสนจุ้ม
3.เด็กหญิง สาวิตรี มุลทุลี
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย สำเนียง ทองแย้ม
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อำพร สอดแก้ว
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ แสนจุ้ม
3.เด็กหญิง สาวิตรี มุลทุลี
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย สำเนียง ทองแย้ม
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย บวรวิช จันทรแก้วสุข
2.เด็กชาย กิตติรัตน์ เชืื้อหอม
3.เด็กชาย ณัชพล วงษ์จันทร์สาร
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย วีระพงษ์ คำแดง
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สายฝน สะอาด 1.นาย สำเนียง ทองแย้ม
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ทวีทรัพย์ บุญเฟรือง 1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ณัฐภัทร คำใบ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จอดนอก
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาง วิไลวรรณ สุวรรณกูฎ
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ณัฐภัทร คำใบ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จอดนอก
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาง วิไลวรรณ สุวรรณกูฎ
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย บวรวิช จันทรแก้วสุข
2.เด็กชาย กิตติรัตน์ เชืื้อหอม
3.เด็กชาย ณัชพล วงษ์จันทร์สาร
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย วีระพงษ์ คำแดง

14. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภานุพงศ์ อุทาธรณ์
2.เด็กหญิง พิมพิศา คำเนตร
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
2.นาง กัญญ์จนา กองแก้ว
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รักโสภา 1.นาย ฐานะ แก้วแสง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย รัชพงษ์ ศิรินัย
2.เด็กหญิง ภัทรวดี สระบุรี
1.นาง ดรุณี พันธโคตร์
2.นาง กัญญ์จนา กองแก้ว
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทรงวุฒิ จ่าทัน
2.เด็กหญิง อมรรัตน์ ศรีแก่
3.เด็กหญิง พัชรี อุปพงษ์
4.เด็กหญิง คนึงนิจ สุนันทเนตร
5.เด็กหญิง ณัฐทิชา แก้วธรรม
6.เด็กหญิง หทัยชนก วิลัย
1.นาง บัวเลียน ถุงจันทร์
2.นาง โยทะกา รักโสภา
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทรงวุฒิ จ่าทัน
2.เด็กหญิง อมรรัตน์ ศรีแก่
3.เด็กหญิง พัชรี อุปพงษ์
4.เด็กหญิง คนึงนิจ สุนันทเนตร
5.เด็กหญิง ณัฐทิชา แก้วธรรม
6.เด็กหญิง หทัยชนก วิลัย
1.นาง บัวเลียน ถุงจันทร์
2.นาง โยทะกา รักโสภา
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ โทชัย
2.เด็กหญิง รุ่งนภา ทองมนต์
3.เด็กหญิง ขนิษฐา ชูกลิ่น
1.นาง ชวนคิด ค่ำคูณ
2.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ โทชัย
2.เด็กหญิง รุ่งนภา ทองมนต์
3.เด็กหญิง ขนิษฐา ชูกลิ่น
1.นาง ชวนคิด ค่ำคูณ
2.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชนิตา มะปรางค์
2.เด็กหญิง ขัติยาภรณ์ แก้วลอย
3.เด็กหญิง ภัคจิรา วงละคร
1.นาง ฉันทนา ทองปลูก
2.นางสาว สุจิตรา คมศรี
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชนิตา มะปรางค์
2.เด็กหญิง ขัติยาภรณ์ แก้วลอย
3.เด็กหญิง ภัคจิรา วงละคร
1.นาง ฉันทนา ทองปลูก
2.นางสาว สุจิตรา คมศรี
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย คุณากร สนกรุด
2.เด็กชาย ศักรินทร์ พันธ์แก่น
3.เด็กหญิง อนวัช เผญฉวี
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กฤษณ แสนปลื้ม
2.เด็กชาย บารมี อ่อนเนียม
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ วรรณทอง 1.นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุจิตรา ศรีไว 1.นาง อารีย์ แซ่ตั้ง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อริสา ถุงไชย
2.เด็กหญิง กฤติยา ดอกพวง
1.นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
2.นางสาว พรรณนภา เลิศมนเฑียร
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง หนึ่งวิภา เทาศิริ 1.นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง บุญญดา มุ่งหมาย 1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทวีศักดิ์ เชิงชัยภูมิ
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ อุทัยช่วง
3.เด็กชาย องค์กร มุ่งหมาย
1.นาง พิสมัย ศรีโสด
2.นาง เรวดี ปูพบุญ
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทวีศักดิ์ เชิงชัยภูมิ
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ อุทัยช่วง
3.เด็กชาย องค์กร มุ่งหมาย
1.นาง พิสมัย ศรีโสด
2.นาง เรวดี ปูพบุญ
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จตุพร ยอดโพธิ์
2.เด็กหญิง จิตรลดา สุวรรณชาติ
3.เด็กหญิง ธัญพิชา ตุมชาติ
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นาย สวัสดิ์ เรืองมณี
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จตุพร ยอดโพธิ์
2.เด็กหญิง จิตรลดา สุวรรณชาติ
3.เด็กหญิง ธัญพิชา ตุมชาติ
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นาย สวัสดิ์ เรืองมณี
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธิติพันธ์ ถุงเชื้อ
2.เด็กชาย อดิศร แก้วลอย
3.เด็กชาย นพกร ทรงงาม
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธิติพันธ์ ถุงเชื้อ
2.เด็กชาย อดิศร แก้วลอย
3.เด็กชาย นพกร ทรงงาม
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัญฐิกา แก้วธรรม
2.เด็กหญิง อาทิตยา แทนคำ
3.เด็กหญิง ชญาดา สุดสังข์
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นาง ดรุณี พันธโคตร์
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัญฐิกา แก้วธรรม
2.เด็กหญิง อาทิตยา แทนคำ
3.เด็กหญิง ชญาดา สุดสังข์
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นาง ดรุณี พันธโคตร์
197
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ทิพานันท์ จุนฬา
2.เด็กหญิง นิตยา อัฐแป
3.เด็กหญิง วรัญญา พันธุ์มะลี
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
197
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ทิพานันท์ จุนฬา
2.เด็กหญิง นิตยา อัฐแป
3.เด็กหญิง วรัญญา พันธุ์มะลี
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูคำศักดิ์
2.เด็กหญิง วรรณสา กาทอง
3.เด็กหญิง กัญญาณีย์ โกยรัมย์
1.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
2.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูคำศักดิ์
2.เด็กหญิง วรรณสา กาทอง
3.เด็กหญิง กัญญาณีย์ โกยรัมย์
1.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
2.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ฐิติกร ยาวิไชย
2.เด็กชาย ณัฐพล ฐานะ
3.เด็กหญิง ศรุตา ดวงจิตร
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ฐิติกร ยาวิไชย
2.เด็กชาย ณัฐพล ฐานะ
3.เด็กหญิง ศรุตา ดวงจิตร
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐชนา ชูผล
2.เด็กหญิง วิไลพร แก่นคำ
3.เด็กหญิง วรรณรดา ชูกลิ่น
1.นาง กมล ชูกลิ่น
2.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐชนา ชูผล
2.เด็กหญิง วิไลพร แก่นคำ
3.เด็กหญิง วรรณรดา ชูกลิ่น
1.นาง กมล ชูกลิ่น
2.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐกิจ คงดี
2.เด็กหญิง จีระนันท์ สุจันทา
1.นาง จารุณี บุตรอุดม
2.นาง กัญญ์จนา กองแก้ว
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐกิจ คงดี
2.เด็กหญิง จีระนันท์ สุจันทา
1.นาง จารุณี บุตรอุดม
2.นาง กัญญ์จนา กองแก้ว
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศิริวรรณ อ้วนมะโฮง 1.นาง กมล ชูกลิ่น
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นนทิยา เจ๊ะสมัน 1.นาง โยทะกา รักโสภา
280
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 1.เด็กชาย บูรพา ตลับทอง 1.นาง กมล ชูกลิ่น
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อริสา ถุงไชย
2.เด็กหญิง กฤติยา ดอกพวง
1.นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
2.นางสาว พรรณนภา เลิศมนเฑียร
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กฤษดา สมนึก
2.เด็กชาย รุ่งโรจน์ ชูกลิ่น
3.เด็กชาย ปวริศร จิตรักษ์
1.นาง จารุณี บุตรอุดม
2.นาง อิงอร แทนคำ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กฤษดา สมนึก
2.เด็กชาย รุ่งโรจน์ ชูกลิ่น
3.เด็กชาย ปวริศร จิตรักษ์
1.นาง จารุณี บุตรอุดม
2.นาง อิงอร แทนคำ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย เตชิต ชัยมัง
2.เด็กหญิง ธัญพิชชา ตาเกลี้ยง
3.เด็กหญิง ขวัญพร แทนคำ
1.นาง สุมาลย์ พลลพ
2.นางสาว ประไพวรรณ วรรณทอง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย เตชิต ชัยมัง
2.เด็กหญิง ธัญพิชชา ตาเกลี้ยง
3.เด็กหญิง ขวัญพร แทนคำ
1.นาง สุมาลย์ พลลพ
2.นางสาว ประไพวรรณ วรรณทอง
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีระพล ขันทองดี
2.เด็กชาย พัฒนพงษ์ ศรแก้ว
3.เด็กชาย วรเชษฐ์ อุทา
4.เด็กชาย เสกสรร ไชยสาร
5.เด็กชาย ธนพล สาหะ
6.เด็กชาย อัฏฒิณัฐณ์ วุฒิยะพันธ์
7.เด็กชาย พัทธดนย์ แทนคำ
8.เด็กชาย กฤษดา พันธุ์ชาติ
9.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ดี
10.เด็กชาย สหพันธ์ มุ่งหมาย
11.เด็กชาย ธีรเดช ทำพันธ์
12.เด็กชาย วีระพงษ์ ไชยชนะ
13.เด็กชาย พิเชษฐ์ ดอกพวง
14.เด็กชาย อภิวารัตน์ แก้วจินดา
15.เด็กชาย สิทธินนท์ แทนคำ
16.เด็กหญิง สิริรัตน์ คำนนท์
17.เด็กหญิง นริศราพร ทันเชื้อ
18.เด็กหญิง พิมพ์ประภา โพธิสาร
19.เด็กหญิง นพมาศ มาละ
20.เด็กหญิง เสาวณีย์ มณฑาทิพย์
21.เด็กหญิง สรัญญา บุญประสิทธิ์
22.เด็กหญิง สุภัทรา มุ่งหมาย
23.เด็กหญิง สุภัทรา สุดพิพัฒน์
24.เด็กหญิง กมลวรรณ พฤกษา
25.เด็กหญิง นภาพร สุมาลี
26.เด็กหญิง ญาณิศา โทชัย
27.เด็กหญิง นริศรา ดวงจิตร
1.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
2.นาง เรวดี ป
3.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีระพล ขันทองดี
2.เด็กชาย พัฒนพงษ์ ศรแก้ว
3.เด็กชาย วรเชษฐ์ อุทา
4.เด็กชาย เสกสรร ไชยสาร
5.เด็กชาย ธนพล สาหะ
6.เด็กชาย อัฏฒิณัฐณ์ วุฒิยะพันธ์
7.เด็กชาย พัทธดนย์ แทนคำ
8.เด็กชาย กฤษดา พันธุ์ชาติ
9.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ดี
10.เด็กชาย สหพันธ์ มุ่งหมาย
11.เด็กชาย ธีรเดช ทำพันธ์
12.เด็กชาย วีระพงษ์ ไชยชนะ
13.เด็กชาย พิเชษฐ์ ดอกพวง
14.เด็กชาย อภิวารัตน์ แก้วจินดา
15.เด็กชาย สิทธินนท์ แทนคำ
16.เด็กหญิง สิริรัตน์ คำนนท์
17.เด็กหญิง นริศราพร ทันเชื้อ
18.เด็กหญิง พิมพ์ประภา โพธิสาร
19.เด็กหญิง นพมาศ มาละ
20.เด็กหญิง เสาวณีย์ มณฑาทิพย์
21.เด็กหญิง สรัญญา บุญประสิทธิ์
22.เด็กหญิง สุภัทรา มุ่งหมาย
23.เด็กหญิง สุภัทรา สุดพิพัฒน์
24.เด็กหญิง กมลวรรณ พฤกษา
25.เด็กหญิง นภาพร สุมาลี
26.เด็กหญิง ญาณิศา โทชัย
27.เด็กหญิง นริศรา ดวงจิตร
1.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
2.นาง เรวดี ป
3.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีระพล ขันทองดี
2.เด็กชาย พัฒนพงษ์ ศรแก้ว
3.เด็กชาย วรเชษฐ์ อุทา
4.เด็กชาย เสกสรร ไชยสาร
5.เด็กชาย ธนพล สาหะ
6.เด็กชาย อัฏฒิณัฐณ์ วุฒิยะพันธ์
7.เด็กชาย พัทธดนย์ แทนคำ
8.เด็กชาย กฤษดา พันธุ์ชาติ
9.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ดี
10.เด็กชาย สหพันธ์ มุ่งหมาย
11.เด็กชาย ธีรเดช ทำพันธ์
12.เด็กชาย วีระพงษ์ ไชยชนะ
13.เด็กชาย พิเชษฐ์ ดอกพวง
14.เด็กชาย อภิวารัตน์ แก้วจินดา
15.เด็กชาย สิทธินนท์ แทนคำ
16.เด็กหญิง สิริรัตน์ คำนนท์
17.เด็กหญิง นริศราพร ทันเชื้อ
18.เด็กหญิง พิมพ์ประภา โพธิสาร
19.เด็กหญิง นพมาศ มาละ
20.เด็กหญิง เสาวณีย์ มณฑาทิพย์
21.เด็กหญิง สรัญญา บุญประสิทธิ์
22.เด็กหญิง สุภัทรา มุ่งหมาย
23.เด็กหญิง สุภัทรา สุดพิพัฒน์
24.เด็กหญิง กมลวรรณ พฤกษา
25.เด็กหญิง นภาพร สุมาลี
26.เด็กหญิง ญาณิศา โทชัย
27.เด็กหญิง นริศรา ดวงจิตร
1.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
2.นาง เรวดี ป
3.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นนทิยา เจ๊ะสมัน 1.นาง กมล ชูกลิ่น
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นริศรา ดวงจิตร 1.นาง เรวดี ปูพบุญ

15. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ขัติยาภรณ์ ธิวัน 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อารียา ชนะมาร 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีระเทพ อุ่นแก้ว 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พรรณษา แสงสัย 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย อดิศักดิ์ พันธ์นา 1.นาย ธวัชชัย อินวัน
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย บุญยวีย์ ศรีรักษา
2.เด็กชาย วรรธนัย อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย กฤษณพล จันทร์โท
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
2.นาง พัชรกาญจน์ ไทยสะเทือน
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย บุญยวีย์ ศรีรักษา
2.เด็กชาย วรรธนัย อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย กฤษณพล จันทร์โท
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
2.นาง พัชรกาญจน์ ไทยสะเทือน
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นัยเนตร สมปอง
2.เด็กชาย อาทิตย์ วรรณทอง
3.เด็กชาย วรฉัตร อ่อนสวรรค์
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
2.นาย ธวัชชัย อินวัน
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นัยเนตร สมปอง
2.เด็กชาย อาทิตย์ วรรณทอง
3.เด็กชาย วรฉัตร อ่อนสวรรค์
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
2.นาย ธวัชชัย อินวัน
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชนิฎา ละออพงษ์ 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กาญจนา ใจซื่อ
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สายพันธ์
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาง ณฐมน วรรณทองภูริช
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กาญจนา ใจซื่อ
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สายพันธ์
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาง ณฐมน วรรณทองภูริช
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
2.เด็กหญิง เกตุสุดา โสมสัย
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาย กิตติกานต์ จิตสง่า
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
2.เด็กหญิง เกตุสุดา โสมสัย
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาย กิตติกานต์ จิตสง่า
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย บุญพิทักษ์ สินศิริ 1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เอกพล ศิลาชัย 1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ฉันทวัฒน์ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ศรีภักดิ์
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาง ปัญญาทิพย์ เทพษร
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ฉันทวัฒน์ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ศรีภักดิ์
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาง ปัญญาทิพย์ เทพษร
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ชมพูนุช บุญตา
3.เด็กหญิง ศุภมาศ ชนะมาร
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาย ภานุพนธ์ โชติการ
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ชมพูนุช บุญตา
3.เด็กหญิง ศุภมาศ ชนะมาร
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาย ภานุพนธ์ โชติการ
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง รติมา อยู่แก้ว
2.เด็กหญิง สาธิตา สินศิริ
3.เด็กหญิง ภัศรา อุ่นแก้ว
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง รติมา อยู่แก้ว
2.เด็กหญิง สาธิตา สินศิริ
3.เด็กหญิง ภัศรา อุ่นแก้ว
1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ภริดา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง อภิญญา ยงปัญญา
3.เด็กหญิง นรกมล อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทัตชญา อุทา
2.นางสาว แก้วมณี ติงสะ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ภริดา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง อภิญญา ยงปัญญา
3.เด็กหญิง นรกมล อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทัตชญา อุทา
2.นางสาว แก้วมณี ติงสะ
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กันทรากร อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย วีรภัทร บุญวุฒิ
1.นาย วชิรพงษ์ สาระพันธ์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยทอง
2.เด็กชาย ศิรศักดิ์ ทิมะวงศ์
1.นางสาว กาญจนา ดาวงษ์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กรณ์ดนัย ตาสี
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ซื่อสัตย์
1.นางสาว กาญจนา ดาวงษ์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีระพงษ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุปสุข
1.นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
2.นาย อัครชัย แก้วดี
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีระพงษ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุปสุข
1.นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
2.นาย อัครชัย แก้วดี
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุภาวดี แก้วธรรม
2.เด็กหญิง พัชรพร แทนพันธ์
3.เด็กหญิง เกษณีย์ ศรีรักษา
4.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วเนตร
5.เด็กหญิง สุลิตา จันเปรียง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุภาวดี แก้วธรรม
2.เด็กหญิง พัชรพร แทนพันธ์
3.เด็กหญิง เกษณีย์ ศรีรักษา
4.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วเนตร
5.เด็กหญิง สุลิตา จันเปรียง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง นฤมล สมปอง 1.นาย ภานุพนธ์ โชติการ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วิวรรธน์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง พรพิมนต์ ระมินโท
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาย สุธีร์ บุญโต
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วิวรรธน์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง พรพิมนต์ ระมินโท
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาย สุธีร์ บุญโต
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
2.เด็กหญิง นิตยา วรรณทอง
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาย คำมี ขันตีสาย
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
2.เด็กหญิง นิตยา วรรณทอง
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาย คำมี ขันตีสาย
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ ชนะมาร
2.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้อหอม
1.นางสาว กาญจนา ดาวงษ์
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ ชนะมาร
2.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้อหอม
1.นางสาว กาญจนา ดาวงษ์
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร

16. โรงเรียนบ้านม่วงแยก
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุพรรณ
2.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สมนึก
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
2.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง นภาพร สมบัติดี 1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุพรรณ
2.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สมนึก
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
2.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธารทิพย์ เชื้อหอม
2.เด็กหญิง จิรัชยา ทันงาม
3.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ ตุมชาติ
1.นาง สิรินทรา นรภาร
2.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศิรวิทย์ ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง กัญชพร บุญน้อย
1.นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
2.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สหศักดิ์ ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง เณตรศรา มุ่งมาตย์
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศิริพงษ์ นิวาส
2.เด็กชาย จิรศักดิ์ ชูคำ
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ มุ่งมาตย์
1.นาง สิรินทรา นรภาร
2.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศิริพงษ์ นิวาส
2.เด็กชาย จิรศักดิ์ ชูคำ
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ มุ่งมาตย์
1.นาง สิรินทรา นรภาร
2.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรภัทร ตุมชาติ
2.เด็กหญิง เปรมฤดี บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ เชื้อหอม
1.นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
2.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ มุ่งมาตย์
2.เด็กหญิง วิภาดา บุญน้อย
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
2.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ นิวาส 1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรภัทร์ ถุงจันทร์
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ อันทะนิล
3.เด็กชาย จิณณวัฒน์ เจ๊กตี๋
4.เด็กหญิง กุลจิรา ศิลาชัย
5.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
6.เด็กหญิง วรัญญา มัดหา
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
2.นาง สิรินทรา นรภาร
3.นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรภัทร์ ถุงจันทร์
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ อันทะนิล
3.เด็กชาย จิณณวัฒน์ เจ๊กตี๋
4.เด็กหญิง กุลจิรา ศิลาชัย
5.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
6.เด็กหญิง วรัญญา มัดหา
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
2.นาง สิรินทรา นรภาร
3.นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรภัทร์ ถุงจันทร์
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ อันทะนิล
3.เด็กชาย จิณณวัฒน์ เจ๊กตี๋
4.เด็กหญิง กุลจิรา ศิลาชัย
5.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
6.เด็กหญิง วรัญญา มัดหา
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
2.นาง สิรินทรา นรภาร
3.นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ มุ่งมาตย์
2.เด็กหญิง วิภาดา บุญน้อย
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
2.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรภัทร ตุมชาติ
2.เด็กหญิง เปรมฤดี บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ เชื้อหอม
1.นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
2.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธารทิพย์ เชื้อหอม
2.เด็กหญิง จิรัชยา ทันงาม
3.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ ตุมชาติ
1.นาง สิรินทรา นรภาร
2.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศิรวิทย์ ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง กัญชพร บุญน้อย
1.นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
2.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์

17. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กิตติภพ แก่นพรหมมา
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมแก้ว
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กิตติภพ แก่นพรหมมา
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมแก้ว
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย สุรเชษฎ์ เทียมทัน
2.เด็กชาย สุรสีห์ คำใสย์
3.เด็กหญิง สาวิตา สันเพชร
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
2.นางสาว เกษรา สัญญา
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย สุรเชษฎ์ เทียมทัน
2.เด็กชาย สุรสีห์ คำใสย์
3.เด็กหญิง สาวิตา สันเพชร
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
2.นางสาว เกษรา สัญญา
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
2.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
1.นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สาธิน เนียมพันธ์
2.เด็กชาย กฤติพัฒน์ อินโบราณ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัทธวรรณ ศรีวงษ์
2.เด็กชาย นันทวัฒน์ พรมน้ำ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สอดศรี
2.เด็กชาย ปุญญพัฒน์ กิตติกา
1.นาย พีรกรกิจ ไพรบึง
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย อนุรักษ์ ปัตภัย
2.เด็กชาย ปารเมศ สาหะ
1.นาย พีรกรกิจ ไพรบึง
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย เรวัตร ประจญ
3.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
4.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
5.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย เรวัตร ประจญ
3.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
4.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
5.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
2.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
1.นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
2.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
1.นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วิทูร ตรีรัตน์วัฒนา
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ แมนสีบชาติ
1.นาง จตุพร นรเนตร
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วิทูร ตรีรัตน์วัฒนา
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ แมนสีบชาติ
1.นาง จตุพร นรเนตร
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ศรวัส น้ำนวล
2.เด็กหญิง ไข่มุก นิลทอง
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นาง จตุพร นรเนตร
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ศรวัส น้ำนวล
2.เด็กหญิง ไข่มุก นิลทอง
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นาง จตุพร นรเนตร
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อารียา ประหม่า 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธนพร กมุทชาติ 1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ โทขันธ์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชนิตา นันทสุนี 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาย สมบูรณ์ ศรีบุญเรือง
2.นาง วรา ศรีบุญเรือง
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาย สมบูรณ์ ศรีบุญเรือง
2.นาง วรา ศรีบุญเรือง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปาลิตา บุตรสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
1.นาง พิสมัย นันทร
2.นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปาลิตา บุตรสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
1.นาง พิสมัย นันทร
2.นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ภัทรา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ดรัลพร ท่อนทองแดง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ภัทรา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ดรัลพร ท่อนทองแดง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อรวรรณ ทัพรัตน์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
2.เด็กหญิง วราภรณ์ กิตติกา
3.เด็กหญิง ราชาวดี ดวงแก้ว
1.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
2.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
2.เด็กหญิง วราภรณ์ กิตติกา
3.เด็กหญิง ราชาวดี ดวงแก้ว
1.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
2.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง รัตมณี น้ำกรอง
3.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง รัตมณี น้ำกรอง
3.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ภานุมาส ทองละมุล
2.เด็กหญิง อาทิตยา นิลพัฒน์
3.เด็กหญิง รุ่งนภา บุญมี
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ภานุมาส ทองละมุล
2.เด็กหญิง อาทิตยา นิลพัฒน์
3.เด็กหญิง รุ่งนภา บุญมี
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ศิริประภาภรณ์ พรมจันทร์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ดาวริน พิทักษ์ 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ทวีศิลป์ เนียนแนบ 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย มลศิษฐกาญจน์ เตียกประโคน 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง กมลชนก เป้าชุมแสง 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัชพงค์ ไชยทอง 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธนิสร สีโสดา 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง รัชนีวรรณ ไชยทอง 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์ชาดา 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ดวงนภา อาริภู 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ศศิรา ไชยทอง 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย กิตติพร บุตรสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย ขจรเดช ทวีสิทธิโชค
3.เด็กชาย ธนพล นวลละออ
4.เด็กชาย ทวีศักดิ์ บุญขาว
5.เด็กหญิง อนุสรา พงษ์เสน่ห์
6.เด็กหญิง วรัญญา ศรีพูล
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ แซ่จ๋าว
2.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
3.เด็กชาย ณัฐพล อุ่นแก้ว
4.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
5.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
6.เด็กหญิง ขวัญฤดี ไชยเสริฐ
7.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
8.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล

18. โรงเรียนบ้านหนองเก่า
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อินทรชิต เทียมจิตร
2.เด็กหญิง นภัสสร เทียมจิตร
1.นางสาว ผกามาศ ทองคำ
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อินทรชิต เทียมจิตร
2.เด็กหญิง นภัสสร เทียมจิตร
1.นางสาว ผกามาศ ทองคำ
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เสมียนกุล
2.เด็กชาย อาราฟัต หาญชนะ
3.เด็กหญิง เนมิกา ขันคำ
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เสมียนกุล
2.เด็กชาย อาราฟัต หาญชนะ
3.เด็กหญิง เนมิกา ขันคำ
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ตันติกร เทียมจิตร
2.เด็กหญิง ณัฐชา อินทอง
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ นิลเพชร
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
2.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ตันติกร เทียมจิตร
2.เด็กหญิง ณัฐชา อินทอง
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ นิลเพชร
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
2.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ บุญมาก 1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิทธิโชค สมเพ็ชร
2.เด็กชาย นภดล เด็นนิส อิดเลอร์ เทียมพร
3.เด็กชาย วีรภาพ บุญมาก
1.นาง สุชาดา วรรณสาย
2.นางสาว ผกามาศ ทองคำ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิทธิโชค สมเพ็ชร
2.เด็กชาย นภดล เด็นนิส อิดเลอร์ เทียมพร
3.เด็กชาย วีรภาพ บุญมาก
1.นาง สุชาดา วรรณสาย
2.นางสาว ผกามาศ ทองคำ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พิมรภัทร พิมมาศ
2.เด็กหญิง เกวลิน บัวดก
3.เด็กหญิง อารียา เทียมจิตร
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาง สุชาดา วรรณสาย
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พิมรภัทร พิมมาศ
2.เด็กหญิง เกวลิน บัวดก
3.เด็กหญิง อารียา เทียมจิตร
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาง สุชาดา วรรณสาย
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปณิดา ขันคำ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ช้อนศรี
3.เด็กหญิง ศิรินภา เชยกลิ่น
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาง สุชาดา วรรณสาย
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปณิดา ขันคำ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ช้อนศรี
3.เด็กหญิง ศิรินภา เชยกลิ่น
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาง สุชาดา วรรณสาย
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธัญชนก พิมมาศ
2.เด็กหญิง วธิราภรณ์ มาตตี
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธัญชนก พิมมาศ
2.เด็กหญิง วธิราภรณ์ มาตตี
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พจชรัตน์ ดวงพล
2.เด็กหญิง พรรณิกา อุปสุก
1.นางสาว ผกามาศ ทองคำ
2.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พจชรัตน์ ดวงพล
2.เด็กหญิง พรรณิกา อุปสุก
1.นางสาว ผกามาศ ทองคำ
2.นาย ทองสุข กาฬปักษ์

19. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ภัคจิรา บุญปัญญา 1.นางสาว วรรณนิสา สุขเกษม
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรภัทร อ้อมชาติ 1.นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชลพิชชา ศรีชัย 1.นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม
341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พันธวัช ศรีชาดา
2.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
3.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
4.เด็กหญิง นันทินี อ้อมชาติ
5.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี
6.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
7.เด็กหญิง สุนันทา มณฑก
8.เด็กหญิง ชลิตา สามศรี
9.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
10.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
11.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
12.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล
13.เด็กหญิง จิราวรรณ รุ่งคำ
14.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
15.เด็กหญิง จิดาภา เนียมชื่น
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย วัชระ ดวงพล
3.นาง ณัชชา นิลเพชร
4.นาย อลงกรณ์ นิลดำ
341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พันธวัช ศรีชาดา
2.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
3.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
4.เด็กหญิง นันทินี อ้อมชาติ
5.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี
6.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
7.เด็กหญิง สุนันทา มณฑก
8.เด็กหญิง ชลิตา สามศรี
9.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
10.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
11.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
12.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล
13.เด็กหญิง จิราวรรณ รุ่งคำ
14.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
15.เด็กหญิง จิดาภา เนียมชื่น
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย วัชระ ดวงพล
3.นาง ณัชชา นิลเพชร
4.นาย อลงกรณ์ นิลดำ
341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พันธวัช ศรีชาดา
2.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
3.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
4.เด็กหญิง นันทินี อ้อมชาติ
5.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี
6.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
7.เด็กหญิง สุนันทา มณฑก
8.เด็กหญิง ชลิตา สามศรี
9.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
10.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
11.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
12.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล
13.เด็กหญิง จิราวรรณ รุ่งคำ
14.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
15.เด็กหญิง จิดาภา เนียมชื่น
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย วัชระ ดวงพล
3.นาง ณัชชา นิลเพชร
4.นาย อลงกรณ์ นิลดำ
341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พันธวัช ศรีชาดา
2.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
3.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
4.เด็กหญิง นันทินี อ้อมชาติ
5.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี
6.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
7.เด็กหญิง สุนันทา มณฑก
8.เด็กหญิง ชลิตา สามศรี
9.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
10.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
11.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
12.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล
13.เด็กหญิง จิราวรรณ รุ่งคำ
14.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
15.เด็กหญิง จิดาภา เนียมชื่น
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย วัชระ ดวงพล
3.นาง ณัชชา นิลเพชร
4.นาย อลงกรณ์ นิลดำ
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล 1.นาง ณัชชา นิลเพชร
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศรายุทธ พัฒแก้ว
2.เด็กหญิง จิรภาส มุ่งมาตย์
3.เด็กหญิง กวินนาฏ เนียมจันทร์
1.นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม
2.นาย วัชระ ดวงพล
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศรายุทธ พัฒแก้ว
2.เด็กหญิง จิรภาส มุ่งมาตย์
3.เด็กหญิง กวินนาฏ เนียมจันทร์
1.นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม
2.นาย วัชระ ดวงพล
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย จิรกิตต์ บุญเติม
2.เด็กชาย ธาวิน กีรติพัฒนา
3.เด็กชาย สุรศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ
1.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
2.นาง ชนาพร ลาคำ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย จิรกิตต์ บุญเติม
2.เด็กชาย ธาวิน กีรติพัฒนา
3.เด็กชาย สุรศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ
1.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
2.นาง ชนาพร ลาคำ
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สิรามล คำโท
2.เด็กหญิง ้เรณู คงพันธ์
3.เด็กหญิง เจนจิรา สะใบ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
2.นางสาว รัศมี นิลทอง
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สิรามล คำโท
2.เด็กหญิง ้เรณู คงพันธ์
3.เด็กหญิง เจนจิรา สะใบ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
2.นางสาว รัศมี นิลทอง
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อติชาติ วัฒนาราช 1.นาง ชนาพร ลาคำ
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง 1.นาง ชนาพร ลาคำ
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย 1.นาง ชนาพร ลาคำ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จันทกิจ 1.นาง ชนาพร ลาคำ
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ยศพล ไชยทอง
2.เด็กชาย รายันต์ เวลล์
3.เด็กชาย เมธา ไชยทอง
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาง วรรณนิสา สุขเกษม
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ยศพล ไชยทอง
2.เด็กชาย รายันต์ เวลล์
3.เด็กชาย เมธา ไชยทอง
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาง วรรณนิสา สุขเกษม
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชุติเดช น้ำนวล
2.เด็กชาย ณัฏฐภัทร สดำปี
1.นาย วัชระ ดวงพล
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิติมา อ้อมชาติ
2.เด็กหญิง สุภัชยา บุญเฟรือง
1.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
2.นาง ณัชชา นิลเพชร
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิติมา อ้อมชาติ
2.เด็กหญิง สุภัชยา บุญเฟรือง
1.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
2.นาง ณัชชา นิลเพชร
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ส่งศักดิ์ สามศรี
2.เด็กหญิง สุภัชยา ไชยทอง
3.เด็กหญิง สุพัตรา บุญสุวรรณ
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นางสาว วรรณนิสา สุขเกษม
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ส่งศักดิ์ สามศรี
2.เด็กหญิง สุภัชยา ไชยทอง
3.เด็กหญิง สุพัตรา บุญสุวรรณ
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นางสาว วรรณนิสา สุขเกษม
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กชาย บรรณศร ไชยทอง
2.เด็กหญิง ชัญญานุช สกุลรัง
1.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กชาย บรรณศร ไชยทอง
2.เด็กหญิง ชัญญานุช สกุลรัง
1.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี 1.นาง ณัชชา นิลเพชร
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พรพิสุทธิ์ พืชศรี
2.เด็กหญิง จิราพัชร วงษ์ชัย
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาง จินตนา สุทธิสนธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พรพิสุทธิ์ พืชศรี
2.เด็กหญิง จิราพัชร วงษ์ชัย
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาง จินตนา สุทธิสนธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
2.เด็กหญิง ธีร์วรา สาลีกุล
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาง จินตนา สุทธิสนธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
2.เด็กหญิง ธีร์วรา สาลีกุล
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาง จินตนา สุทธิสนธ์
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชลพิชชา ศรีชัย 1.นาง ณัชชา นิลเพชร
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ตะวัน ไชยทอง
2.เด็กชาย ผดุงเกียรติ ไชยทอง
3.เด็กชาย พิทักษ์ บุญน้อย
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ตะวัน ไชยทอง
2.เด็กชาย ผดุงเกียรติ ไชยทอง
3.เด็กชาย พิทักษ์ บุญน้อย
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ฐิติ บุญศรี
2.เด็กชาย จักรี โกตมา
3.เด็กชาย ทวีชัย สุขสังข์
4.เด็กชาย ศุภฤกษ์ แถวประโคน
5.เด็กหญิง กนกวรรณ พิลาดี
6.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ไชยทอง
1.นาย วัชระ ดวงพล
2.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ฐิติ บุญศรี
2.เด็กชาย จักรี โกตมา
3.เด็กชาย ทวีชัย สุขสังข์
4.เด็กชาย ศุภฤกษ์ แถวประโคน
5.เด็กหญิง กนกวรรณ พิลาดี
6.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ไชยทอง
1.นาย วัชระ ดวงพล
2.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ ไชยทอง
2.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ขวัญเมือง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นางสาว วรรณนิสา สุขเกษม
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ ไชยทอง
2.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ขวัญเมือง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นางสาว วรรณนิสา สุขเกษม
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุนันทา มณฑก
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง สุติมา บุญเฟรือง
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุนันทา มณฑก
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง สุติมา บุญเฟรือง
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
2.เด็กหญิง ชลิตา สามสี
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง จินตนา สุทธิสนธ์
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
2.เด็กหญิง ชลิตา สามสี
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง จินตนา สุทธิสนธ์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย มนตรี วงศ์บุญ
2.เด็กชาย ปริภัทร ถือโคตร
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง ณัชชา นิลเพชร
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย มนตรี วงศ์บุญ
2.เด็กชาย ปริภัทร ถือโคตร
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง ณัชชา นิลเพชร

20. โรงเรียนบ้านหนองบัว
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กัมปนาท แสงจันทร์
2.เด็กหญิง อภิญญา นาแซงศรี
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กัมปนาท แสงจันทร์
2.เด็กหญิง อภิญญา นาแซงศรี
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีระพล สุพงษ์
2.เด็กหญิง จิราพร ประดับสุข
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีระพล สุพงษ์
2.เด็กหญิง จิราพร ประดับสุข
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ แก้วลอย
2.เด็กหญิง พัสภรณ์ พิมมาศ
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ แก้วลอย
2.เด็กหญิง พัสภรณ์ พิมมาศ
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปาลิตา ลาภบุญ 1.นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา โพธิสาร 1.นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วธรรม
2.เด็กหญิง สุกัญญา พิมมาศ
3.เด็กหญิง อนันญา พรขุนทด
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วธรรม
2.เด็กหญิง สุกัญญา พิมมาศ
3.เด็กหญิง อนันญา พรขุนทด
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พัสกร ไสว 1.นาง พรมงคล มีสติ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จีรณา เผ่าหอม
2.เด็กหญิง กัญญานี ดีนี
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จีรณา เผ่าหอม
2.เด็กหญิง กัญญานี ดีนี
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิมพ์มาดา จิตรโสม
2.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิมพ์มาดา จิตรโสม
2.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชัชวาล พิมศร
2.เด็กชาย ศราวุธ พิมพร
3.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญหนัก
5.เด็กหญิง ณัฐธิชา ปันปา
6.เด็กหญิง วิทิตา สมสุวรรณ
7.เด็กหญิง วิภารัตน์ ปัญญา
8.เด็กหญิง พิยดา สุริเตอร์
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นาง พรมงคล มีสติ
3.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชัชวาล พิมศร
2.เด็กชาย ศราวุธ พิมพร
3.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญหนัก
5.เด็กหญิง ณัฐธิชา ปันปา
6.เด็กหญิง วิทิตา สมสุวรรณ
7.เด็กหญิง วิภารัตน์ ปัญญา
8.เด็กหญิง พิยดา สุริเตอร์
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นาง พรมงคล มีสติ
3.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชัชวาล พิมศร
2.เด็กชาย ศราวุธ พิมพร
3.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญหนัก
5.เด็กหญิง ณัฐธิชา ปันปา
6.เด็กหญิง วิทิตา สมสุวรรณ
7.เด็กหญิง วิภารัตน์ ปัญญา
8.เด็กหญิง พิยดา สุริเตอร์
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นาง พรมงคล มีสติ
3.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุทัศน์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง ณัฐธิดาพร ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง สมพร พลาธร
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุทัศน์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง ณัฐธิดาพร ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง สมพร พลาธร
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย เจษฎา อินวันนา
2.เด็กชาย เดชอุดม ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง วณัฌฌา จันทร์ดี
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย เจษฎา อินวันนา
2.เด็กชาย เดชอุดม ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง วณัฌฌา จันทร์ดี
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สรายุทธ สุพงษ์
2.เด็กชาย พัชรพล พรรณนา
3.เด็กชาย ณัฐธนพัชร์ คำลอย
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สรายุทธ สุพงษ์
2.เด็กชาย พัชรพล พรรณนา
3.เด็กชาย ณัฐธนพัชร์ คำลอย
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย บุรินทร์ พิมมาศ
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ สุพงษ์
3.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เสน่หา
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย บุรินทร์ พิมมาศ
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ สุพงษ์
3.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เสน่หา
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัณฐากร พลาธร
2.เด็กชาย พงศกร สินศิริ
3.เด็กหญิง อนันญา สุวรรณทา
1.นาง วาสินี สอดห่วง
2.นาง ดารณี วรโพด
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัณฐากร พลาธร
2.เด็กชาย พงศกร สินศิริ
3.เด็กหญิง อนันญา สุวรรณทา
1.นาง วาสินี สอดห่วง
2.นาง ดารณี วรโพด
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปาลิดา มิ่งเมือง
2.เด็กหญิง อรวรรณยา จันทร์ดี
3.เด็กหญิง ศิริยุภา สอดศรี
1.นาง วาสินี สอดห่วง
2.นาง ดารณี วรโพด
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปาลิดา มิ่งเมือง
2.เด็กหญิง อรวรรณยา จันทร์ดี
3.เด็กหญิง ศิริยุภา สอดศรี
1.นาง วาสินี สอดห่วง
2.นาง ดารณี วรโพด
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธันวรัตน์ ผิวดี
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิสาร
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธันวรัตน์ ผิวดี
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิสาร
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รุจิรา มาตรา
2.เด็กหญิง วิสสุตตา ผิวดี
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รุจิรา มาตรา
2.เด็กหญิง วิสสุตตา ผิวดี
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อานนท์ บุญตา
2.เด็กชาย ธวัชชัย แก้วลอย
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อานนท์ บุญตา
2.เด็กชาย ธวัชชัย แก้วลอย
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย เดชณรงค์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ปทุมวัน สายจันทร์
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย เดชณรงค์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ปทุมวัน สายจันทร์
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม 1.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วรานราธิป ชาชุมวงค์
2.เด็กชาย ปพนนภดล ชาชุมวงค์
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ

21. โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศรีมงคล 1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จอมพล สุดดี 1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อัจฉรา บุญโกฎิ 1.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปนัดดา ดวงใจ
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ จันลอง
1.นางสาว ศิริพร ทองมนต์
2.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปนัดดา ดวงใจ
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ จันลอง
1.นางสาว ศิริพร ทองมนต์
2.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชิดชนก บุญโกฎิ
2.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ นาคนวล
1.นางสาว ศิริพร ทองมนต์
2.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชิดชนก บุญโกฎิ
2.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ นาคนวล
1.นางสาว ศิริพร ทองมนต์
2.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เตวิช มากสกุล
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีมงคล
1.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อภิชญา คณาญาติ
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ปิ่นทอง
3.เด็กหญิง มาลินี เจริญศรี
1.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อภิชาติ ฤทธิศาสตร์
2.เด็กหญิง วรัญญา สุภาพ
1.นาง กัญญา พิทยานันท์
2.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อภิชาติ ฤทธิศาสตร์
2.เด็กหญิง วรัญญา สุภาพ
1.นาง กัญญา พิทยานันท์
2.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชนะชัย บุญโกฎิ
2.เด็กชาย อนาวิน สุภาพ
3.เด็กชาย ถนอมวงศ์ ซื่อสัตย์
1.นาง กัญญา พิทยานันท์
2.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชนะชัย บุญโกฎิ
2.เด็กชาย อนาวิน สุภาพ
3.เด็กชาย ถนอมวงศ์ ซื่อสัตย์
1.นาง กัญญา พิทยานันท์
2.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กฤษณา ดวงใจ
2.เด็กหญิง พิจิตรา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง สุนิสา แย้มจันทร์
1.นาง กัญญา พิทยานันท์
2.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กฤษณา ดวงใจ
2.เด็กหญิง พิจิตรา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง สุนิสา แย้มจันทร์
1.นาง กัญญา พิทยานันท์
2.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พิชาภพ บุตรโคตร
2.เด็กชาย ปิ่นมัส สุวรรณบุปผา
3.เด็กหญิง กวินทิพย์ สมานิตย์
1.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง นลินี อินวันนา 1.นาง กัญญา พิทยานันท์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจริญศรี 1.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พิชาภพ บุตรโคตร
2.เด็กชาย ปิ่นมัส สุวรรณบุปผา
3.เด็กหญิง กวินทิพย์ สมานิตย์
1.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อภิชญา คณาญาติ
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ปิ่นทอง
3.เด็กหญิง มาลินี เจริญศรี
1.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จักรกริช เจียมรัมย์
2.เด็กชาย อภิชาติ ฤทธิศาสตร์
1.นางสาว ศิริพร ทองมนต์
2.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นพรัตน์ แต่งภูเขียว
2.เด็กหญิง อัจฉรา บุญโกฎิ
1.นางสาว ศิริพร ทองมนต์
2.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นพรัตน์ แต่งภูเขียว
2.เด็กหญิง อัจฉรา บุญโกฎิ
1.นางสาว ศิริพร ทองมนต์
2.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จักรกริช เจียมรัมย์
2.เด็กชาย อภิชาติ ฤทธิศาสตร์
1.นางสาว ศิริพร ทองมนต์
2.นาย เชษฐ์ นนท์นาท

22. โรงเรียนบ้านอาราง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
2.เด็กชาย สิทธิชัย บัวส่อง
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีรพัตร ดวงพล
2.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชินดนัย ครรไลลักษณ์
2.เด็กชาย มีชัย ขยันวงษ์
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
2.เด็กหญิง ณาธิปญา หาญวิชัย
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง นวพร สุนทร
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สมานทอง
2.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร 1.นาง ลำเพย ไชยสาร
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
2.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
3.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง นันทิชา ศรแก้ว
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
2.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
3.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง นันทิชา ศรแก้ว
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุภัสสรา รังใส 1.นาง นันทิชา ศรแก้ว
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
2.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
3.เด็กหญิง สุภัคสรณ์ ดอนวิรัตน์
4.เด็กหญิง สุนิสา รสชุ่ม
5.เด็กหญิง ตรีชดา คล้ายผึ้ง
6.เด็กหญิง ปกาวรรณ พรมใบ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง นวพร สุนทร
3.นาง วิภา นาคพันธ์
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง มนัสนันท์ นิเลาะ 1.นาง นันทิชา ศรแก้ว
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง โสภิตา พรอินทร์ 1.นาง ลำเพย ไชยสาร
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ทองมนต์
2.เด็กหญิง กชนิภา สุไว
3.เด็กหญิง อาทิตยา เทวา
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ร่มเกล้า แก้วมุงคุณ
2.เด็กชาย ปณิรภัทร ชูชาติ
3.เด็กชาย กล้าณรงค์ ศรีภักดี
1.นาง จันทร์จิรา จำนงค์
2.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ร่มเกล้า แก้วมุงคุณ
2.เด็กชาย ปณิรภัทร ชูชาติ
3.เด็กชาย กล้าณรงค์ ศรีภักดี
1.นาง จันทร์จิรา จำนงค์
2.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
2.เด็กหญิง วิราวรรณ ใจกัด
3.เด็กหญิง ปิยะธิดา คำวงค์ษา
1.นาง จันทร์จิรา จำนงค์
2.นาง นวพร สุนทร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
2.เด็กหญิง วิราวรรณ ใจกัด
3.เด็กหญิง ปิยะธิดา คำวงค์ษา
1.นาง จันทร์จิรา จำนงค์
2.นาง นวพร สุนทร
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ยศกร ใจกัด
2.เด็กหญิง วาลิสา ชูกลิ่น
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
233
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์ 1.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
275
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปิยนันท์ คงกล้า 1.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เมธวลินทร์ จันทะมั่น
2.เด็กหญิง อรัญญา ชมภู
3.เด็กหญิง ตรีชดา คล้ายผึ้ง
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อมรศักดิ์ ชูเชื้อ
2.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
3.เด็กชาย สุทธิพงศ์ ดอกพวง
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
2.เด็กหญิง ณาธิปญา หาญวิชัย
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง นวพร สุนทร
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สมานทอง
2.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
2.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
3.เด็กหญิง สุภัคสรณ์ ดอนวิรัตน์
4.เด็กหญิง สุนิสา รสชุ่ม
5.เด็กหญิง ตรีชดา คล้ายผึ้ง
6.เด็กหญิง ปกาวรรณ พรมใบ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง นวพร สุนทร
3.นาง วิภา นาคพันธ์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
2.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
3.เด็กหญิง สุภัคสรณ์ ดอนวิรัตน์
4.เด็กหญิง สุนิสา รสชุ่ม
5.เด็กหญิง ตรีชดา คล้ายผึ้ง
6.เด็กหญิง ปกาวรรณ พรมใบ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง นวพร สุนทร
3.นาง วิภา นาคพันธ์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ทองมนต์
2.เด็กหญิง กชนิภา สุไว
3.เด็กหญิง อาทิตยา เทวา
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ยศกร ใจกัด
2.เด็กหญิง วาลิสา ชูกลิ่น
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เมธวลินทร์ จันทะมั่น
2.เด็กหญิง อรัญญา ชมภู
3.เด็กหญิง ตรีชดา คล้ายผึ้ง
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อมรศักดิ์ ชูเชื้อ
2.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
3.เด็กชาย สุทธิพงศ์ ดอกพวง
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
2.เด็กชาย กิตติพัทธ์ ดวงมูล
3.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง วิภา นาคพันธ์
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
2.เด็กชาย กิตติพัทธ์ ดวงมูล
3.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง วิภา นาคพันธ์

23. โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ฉัตรชนก จันทร์เพ็ง 1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูผา วงศ์บุญ 1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิยะพล อบคำ
2.เด็กหญิง เหมรัตน์ สุดวิลัย
3.เด็กหญิง ปิยาอร พลชัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาง อุมาพร แสสว่าง
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิยะพล อบคำ
2.เด็กหญิง เหมรัตน์ สุดวิลัย
3.เด็กหญิง ปิยาอร พลชัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาง อุมาพร แสสว่าง
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชลิต ชารี
2.เด็กชาย ชลธาร วงศ์บุญ
3.เด็กชาย อำนาจ เสาร์จันทร์
4.เด็กชาย อำนาจ เสาร์จันทร์
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชลิต ชารี
2.เด็กชาย ชลธาร วงศ์บุญ
3.เด็กชาย อำนาจ เสาร์จันทร์
4.เด็กชาย อำนาจ เสาร์จันทร์
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ไตรภูมิ อินตะนัย
2.เด็กชาย อาทิตย์ มนตรีวงษ์
3.เด็กชาย ฐิติโชติ อินตะนัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาง อุมาพร แสงสว่าง
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ไตรภูมิ อินตะนัย
2.เด็กชาย อาทิตย์ มนตรีวงษ์
3.เด็กชาย ฐิติโชติ อินตะนัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาง อุมาพร แสงสว่าง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ทิรอดรัมย์
2.เด็กชาย วีระชน ริพิมพ์
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุญรวม
2.เด็กหญิง อภิสรา ศรีวัย
3.เด็กหญิง ประภัสสร ระเมาะอา
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุญรวม
2.เด็กหญิง อภิสรา ศรีวัย
3.เด็กหญิง ประภัสสร ระเมาะอา
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ