ผลการแข่งขันตามหมวดหมู่


1. ภาษาไทย


2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับป.1-ป.3 (0174)
1 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วิสาพล
2.เด็กชาย จักริน ขันคำ
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 (0181)
1 โรงเรียนบ้านกระเบา
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนพร ตะเมือง
2.เด็กชาย บรรลือ พวงมะลิ
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานป.4-ป.6 (0184)
1 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วาชัย
2.เด็กชาย ภัทรภณ พ่อค้า
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)ม.1-ม.3 (0190)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สอดศรี
2.เด็กชาย ปุญญพัฒน์ กิตติกา
1.นาย พีรกรกิจ ไพรบึง
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)ม.1-ม.3 (0191)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ปัตภัย
2.เด็กชาย ปารเมศ สาหะ
1.นาย พีรกรกิจ ไพรบึง

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 (0014)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย เรวัตร ประจญ
3.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
4.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
5.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 (0164)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรพิสุทธิ์ พืชศรี
2.เด็กหญิง จิราพัชร วงษ์ชัย
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาง จินตนา สุทธิสนธ์
การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 (0165)
1 โรงเรียนบ้านดาน
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวัฒนา แสงเนตร
2.เด็กหญิง สุธิตา ตาสี
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 (0166)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรวัส น้ำนวล
2.เด็กหญิง ไข่มุก นิลทอง
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นาง จตุพร นรเนตร

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.1-ป.3 (0262)
1 โรงเรียนบ้านตาปรก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ เรืองอเนกคุณ 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.4-ป.6 (0263)
1 โรงเรียนบ้านตาปรก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุชรี บุญฤทธิ์ 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ม.1-ม.3 (0265)
1 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารียา ชนะมาร 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 (0268)
1 โรงเรียนบ้านตาปรก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากิจ บุญเฟรือง 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 (0269)
1 โรงเรียนบ้านกระเบา
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรธีรา พงษ์วัน 1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 (0271)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ โทขันธ์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3 (0300)
1 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณษา แสงสัย 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.1-ป.3 (0307)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาย สมบูรณ์ ศรีบุญเรือง
2.นาง วรา ศรีบุญเรือง
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-ป.6 (0308)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาลิตา บุตรสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
1.นาง พิสมัย นันทร
2.นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดม.1-ม.3 (0309)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ดรัลพร ท่อนทองแดง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 (0310)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรวรรณ ทัพรัตน์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
การแข่งขันประติมากรรมป.1-ป.3 (0311)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
2.เด็กหญิง วราภรณ์ กิตติกา
3.เด็กหญิง ราชาวดี ดวงแก้ว
1.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
2.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6 (0312)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง รัตมณี น้ำกรอง
3.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัวม.1-ม.3 (0313)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภานุมาส ทองละมุล
2.เด็กหญิง อาทิตยา นิลพัฒน์
3.เด็กหญิง รุ่งนภา บุญมี
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 (0721)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริประภาภรณ์ พรมจันทร์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์

7. ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกป.1-ป.6 (0314)
1 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา รุ่งคำ 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มป.1-ป.6 (0316)
1 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีริศ บุญชัย 1.นาง วิชัย ใยขันธ์
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วงป.1-ป.6 (0327)
1 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินทิพย์ แก้วมงคล 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ป.1-ป.6 (0329)
1 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ 1.นาง วิชัย ใยขันธ์
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ป.1-ป.6 (0331)
1 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาภา คำนึก 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธ์งาม
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่องป.1-ป.6 (0333)
1 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ รุ่งคำ 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยป.1-ป.6 (0337)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทกานต์ โพธิสาร 1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยวป.1-ป.6 (0341)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พันธวัช ศรีชาดา
2.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
3.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
4.เด็กหญิง นันทินี อ้อมชาติ
5.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี
6.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
7.เด็กหญิง สุนันทา มณฑก
8.เด็กหญิง ชลิตา สามศรี
9.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
10.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
11.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
12.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล
13.เด็กหญิง จิราวรรณ รุ่งคำ
14.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
15.เด็กหญิง จิดาภา เนียมชื่น
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย วัชระ ดวงพล
3.นาง ณัชชา นิลเพชร
4.นาย อลงกรณ์ นิลดำ
การแข่งขันวงอังกะลุงป.1-ป.6 (0345)
1 โรงเรียนโนนสูง
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
4.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
5.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย สายนรินทร์ แก้วตา
8.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
10.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
11.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
12.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
13.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
14.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
17.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
18.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
19.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
20.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย สัญญา จันคนา
3.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
6.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชายป.1-ป.6 (0352)
1 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ 1.นาง รัตนา วะรงค์
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายม.1-ม.3 (0353)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 (0369)
1 โรงเรียนบ้านดาน
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานน ฟ้องเสียง 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงป.1-ป.6 (0370)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม 1.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงม.1-ม.3 (0371)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชนีวรรณ ไชยทอง 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิงป.1-ป.6 (0372)
1 โรงเรียนบ้านดาน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์ 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0374)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิรา ไชยทอง 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
การประกวดขับขานประสานเสียงป.1-ป.6 (0375)
1 โรงเรียนบ้านดาน
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชายป.1-ป.6 (0602)
1 โรงเรียนบ้านกระเบา
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระเกียรติ เพ็ญสะเนาะ 1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิงป.1-ป.6 (0604)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี 1.นาง ณัชชา นิลเพชร
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0605)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงนภา อาริภู 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
การประกวดวงดนตรีสตริงม.1-ม.3 (0643)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพร บุตรสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย ขจรเดช ทวีสิทธิโชค
3.เด็กชาย ธนพล นวลละออ
4.เด็กชาย ทวีศักดิ์ บุญขาว
5.เด็กหญิง อนุสรา พงษ์เสน่ห์
6.เด็กหญิง วรัญญา ศรีพูล
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายม.1-ม.3 (0731)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0732)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์ชาดา 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิงป.1-ป.6 (0736)
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ อ้วนมะโฮง 1.นาง กมล ชูกลิ่น
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชายป.1-ป.6 (0737)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มลศิษฐกาญจน์ เตียกประโคน 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐานป.4-ป.6 (0376)
1 โรงเรียนบ้านบักดอง
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ถาระโท
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเฟรือง
3.เด็กชาย จักรินทร์ ทองแย้ม
4.เด็กชาย ธนาวุฒิ บุญน้อย
5.เด็กชาย ชัชวาลย์ พานจันทร์
6.เด็กหญิง เปรมกมล มุ่งมงคล
7.เด็กหญิง ปัทมาพร บุญเฟรือง
8.เด็กหญิง ประภัสสร วาสะรัมย์
9.เด็กหญิง ประภัสสร โปแอ
10.เด็กหญิง ณัฐชา พาไลย์
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
การแข่งขันระบำมาตรฐานป.4-ป.6 (0378)
1 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ
2.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
3.เด็กหญิง สุชาดา ศรียา
4.เด็กหญิง พิศุทธิภา หวังหมู่กลาง
5.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บัวดก
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อื้อสวัสดิ์
7.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
10.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
11.เด็กหญิง เพ็ญนภา มณีแพง
12.เด็กหญิง จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
4.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
การแข่งขันการแสดงตลกป.1-ม.3 (0400)
1 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี แก้วธรรม
2.เด็กหญิง พัชรพร แทนพันธ์
3.เด็กหญิง เกษณีย์ ศรีรักษา
4.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วเนตร
5.เด็กหญิง สุลิตา จันเปรียง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
การแข่งขันการแสดงมายากลป.1-ม.3 (0404)

9. ภาษาต่างประเทศ

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลป.1-ป.3 (0010)
1 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธรรมรงค์ศักดิ์ คำรัตน์
2.เด็กชาย กรกานต์ พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงค์
5.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
6.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (0051)
1 โรงเรียนบ้านดาน
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำนงค์
5.เด็กชาย สุภชัย ตาสี
6.เด็กชาย พงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาง รัชนี ศิริโยธา
การประกวดหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 (0102)
1 โรงเรียนบ้านดาน
92.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย พิมมาศ
2.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
การประกวดหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 (0103)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภาสิริ บุญลด
2.เด็กหญิง ภาวิดา พรมมา
3.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ศักดิ์นาวิน
1.นางสาว สุกัญญา เภาศิริ

11. คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 (0002)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
1.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)ม.1-ม.3 (0005)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขจรเดช ทวีสิทธิโชค
2.เด็กหญิง วิภาษณีย์ ศรีนามะ
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 (0011)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมินทร์ เศียรศิริบัณฑิต
2.เด็กหญิง อนุสรา พงษ์เสน่ห์
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ป.4-ป.6 (0016)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎาพร คำประวัติ
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ลาคำ
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ป.4-ป.6 (0020)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต อายุวงษ์
2.เด็กหญิง วรัญญา ยุวะบุตร
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ม.1-ม.3 (0021)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัจฉริยะ มูลจันดา
2.เด็กหญิง อภิสรา ลาพรหมมา
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (0024)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรเดช อายุวงษ์
2.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (0028)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
1.นางสาว จารุวรรณ ใบคราม
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (0029)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ เงินสยาม
2.เด็กหญิง วรัญญา ศรีพูล
1.นางสาว จารุวรรณ ใบคราม
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา

12. หุ่นยนต์

13. การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป.4-ป.6 (0001)
1 โรงเรียนโนนสูง
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุธ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
3.เด็กชาย นัทธพงศ์ กุลเกษ
1.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 (0003)
1 โรงเรียนโนนสูง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรเทพ วิยาสิงห์
2.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ม.1-ม.3 (0004)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทิดศักดิ์ แสนเรียน
2.เด็กชาย ศิลปศิลป์ ทองมนต์
3.เด็กหญิง ณภัชนันท์ แสนโคตร
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว สุกัญญา เภาศิริ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม.1-ม.3 (0006)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาพร สุดา
2.เด็กหญิง จิราพร โชคนัติ
3.เด็กหญิง นิภาพร น้ำกรอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว สุกัญญา เภาศิริ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะป.4-ป.6 (0012)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิตร์นันท์ เชี่ยงฉิน
2.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
3.เด็กหญิง ป่านนภา นิลพัฒน์
4.เด็กหญิง ทิฆัมพร โชคชัย
5.เด็กหญิง ภัทรวดี วิยะ
6.เด็กหญิง ปพิชญา อุ่นแก้ว
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (0013)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีพันธ์ภูมิ
2.เด็กหญิง สุนันทา แสนพวัง
3.เด็กหญิง ธิชารัตน์ แก้วคำ
4.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ สายทอง
5.เด็กหญิง ณิชกุล ผาสุข
6.เด็กหญิง มัชชิมา ศรีนาค
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
การแข่งขันโครงงานอาชีพป.4-ป.6 (0018)
1 โรงเรียนบ้านดอนข่า
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูคำ
2.เด็กหญิง พนิดา สาลี
3.เด็กหญิง ภัทรพร แสงรวม
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
การแข่งขันโครงงานอาชีพม.1-ม.3 (0019)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวีณา ชูวา
2.เด็กหญิง นัทชา จั่นหมาก
3.เด็กหญิง กรกมล สุนทโรบล
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6 (0022)
1 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สโรชา ผาแก้ว
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
3.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาย สุวิน โสภา
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3 (0023)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชุดา สุภาพ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อบคำ
3.เด็กหญิง วันวิษา คำทรัพย์
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
การแข่งขันแปรรูปอาหารป.4-ป.6 (0026)
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูคำศักดิ์
2.เด็กหญิง วรรณสา กาทอง
3.เด็กหญิง กัญญาณีย์ โกยรัมย์
1.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
2.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
การแข่งขันแปรรูปอาหารม.1-ม.3 (0027)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรา ทองละมุล
2.เด็กหญิง อรอุมา เสนสายสิงห์
3.เด็กหญิง พิกุลทอง ไชยรัตน์
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว ศศิวิมล นัยจิตร์
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงม.1-ม.3 (0034)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
91.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัครมณี น้ำกรอง
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แทนคำ
3.เด็กหญิง รวีวรรณ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง มาริสา นรสาร
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ป.4-ป.6 (0048)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
93.62
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สมพงษ์
2.เด็กหญิง ณัฐธินี คำนึงผล
3.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
1.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
2.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ม.1-ม.3 (0050)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รติพงศ์ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง ฝนทิพย์ เนียนแนบ
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ น้ำนวล
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง มาริสา นรสาร
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ป.4-ป.6 (0067)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤติยา นิลสุข
2.เด็กหญิง ศรีสุดา บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ชลาชล โชคชัย
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ม.1-ม.3 (0068)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง พนิดา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง ช่อผกา น้ำกรอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงป.4-ป.6 (0734)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
95.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิดา จั่นหมาก
2.เด็กหญิง ปลายฝน นวลแย้ม
3.เด็กหญิง สุธาสินี เพ็งแจ่ม
1.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
2.นาง เด่นดวง ธรรมทวี

14. ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย (0702)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติภพ แก่นพรหมมา
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมแก้ว
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย (0703)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรเชษฎ์ เทียมทัน
2.เด็กชาย สุรสีห์ คำใสย์
3.เด็กหญิง สาวิตา สันเพชร
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
2.นางสาว เกษรา สัญญา

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.4-ป.6 (0108)
1 โรงเรียนบ้านดาน
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขจรเดช ปานทอง
2.เด็กชาย ภัทรพงษ์ พันธ์นา
3.เด็กหญิง ศรินรัตน์ วงสุวรรณ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 (0128)
1 โรงเรียนบ้านดอนข่า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รติกร ดวงพล
2.เด็กหญิง ชลธิษา ชูเชื้อ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0135)
1 โรงเรียนบ้านดาน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง กัลยา ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ

18. เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินป.1-ป.6 (0233)
1 โรงเรียนบ้านอาราง
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์ 1.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 (0236)
1 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภราช คำนึก 1.นาย เสริญ บุญทองเพชร
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯป.1-ป.6 (0239)
1 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสือแพ 1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0241)
1 โรงเรียนบ้านตาปรก
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ขวัญเมือง 1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0242)
1 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกพล ศิลาชัย 1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 (0275)
1 โรงเรียนบ้านอาราง
59.00
ชนะเลิศ
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปิยนันท์ คงกล้า 1.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯป.1-ป.6 (0276)
1 โรงเรียนบ้านดอนข่า
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมิก จำนงค์ 1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0277)
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นนทิยา เจ๊ะสมัน 1.นาง โยทะกา รักโสภา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติกป.1-ป.6 (0280)
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บูรพา ตลับทอง 1.นาง กมล ชูกลิ่น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาม.1-ม.3 (0282)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร เที่ยงวงศ์ 1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0284)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิรัชพร ขยันวงศ์ 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0287)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ แพงมา
3.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
4.เด็กชาย ณัฐพล สุพรหม
5.เด็กชาย จักรกริช พรหมแก้ว
6.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
7.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
3.นาย นพดล หรรษา

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0162)
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โตมร บุญเรืองศรี
2.เด็กหญิง เย็นฤดี ทรสาร
3.เด็กหญิง ศันสนีย์ เนียนแนบ
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
2.นางสาว เกษรา สัญญา
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0171)
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
95.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติกร ยาวิไชย
2.เด็กชาย ณัฐพล ฐานะ
3.เด็กหญิง ศรุตา ดวงจิตร
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 (0175)
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0177)
1 โรงเรียนบ้านบักดอง
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร พรมลา
2.เด็กชาย กรณิศ ภุู่ทัศนะ
3.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาง สุจิตรา เกษมทรัพย์
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 (0182)
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0185)
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณากร สนกรุด
2.เด็กชาย ศักรินทร์ พันธ์แก่น
3.เด็กหญิง อนวัช เผญฉวี
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0197)
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพานันท์ จุนฬา
2.เด็กหญิง นิตยา อัฐแป
3.เด็กหญิง วรัญญา พันธุ์มะลี
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น (0208)
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น (0213)
1 โรงเรียนบ้านตาปรก
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย กวีวัฒน์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0226)
1 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาภบุญ
2.เด็กหญิง วิลาสินี ขอมปราง
3.เด็กหญิง นพมาศ บริบูรณ์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0231)
1 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
2.เด็กชาย เตชนิตย์ มะลิหอม
3.เด็กชาย ศิวัฒน์ ศรีคำ
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน