หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ เกียรติบัตร
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
2 นายชวน แก้วกัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
3 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
4 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
5 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
6 นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
7 นางสาวจุฑามณี พวงมะลิ ครู โรงเรียนบ้านบักดอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
8 นางสาวกฤตยา สาสังข์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
9 นางสาวเรวดี บัวใหญ่ ธุรการโรงเรียนอาราง คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
10 นางสาวปาริฉัตร มักทองหลาง ธุรการโรงเรียนหนองเก่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
11 นางสาววรรณพา ในเรือน ธุรการโรงเรียนโนนสูง คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
12 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการและเลขา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 
13 นางลำไพร หล้าศรี ครู โรงเรียนบ้านอาราง กรรมการและผู้ช่วยเลขา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
.ลำไพร หล้าศรี โทร0897221129 , 0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.