หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วิสาพล
2.เด็กชาย จักริน ขันคำ
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระเบา 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พัฒนพร ตะเมือง
2.เด็กชาย บรรลือ พวงมะลิ
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วาชัย
2.เด็กชาย ภัทรภณ พ่อค้า
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สอดศรี
2.เด็กชาย ปุญญพัฒน์ กิตติกา
1.นาย พีรกรกิจ ไพรบึง
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ปัตภัย
2.เด็กชาย ปารเมศ สาหะ
1.นาย พีรกรกิจ ไพรบึง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย เรวัตร ประจญ
3.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
4.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
5.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พรพิสุทธิ์ พืชศรี
2.เด็กหญิง จิราพัชร วงษ์ชัย
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาง จินตนา สุทธิสนธ์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดาน 97.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุวัฒนา แสงเนตร
2.เด็กหญิง สุธิตา ตาสี
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศรวัส น้ำนวล
2.เด็กหญิง ไข่มุก นิลทอง
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นาง จตุพร นรเนตร
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตาปรก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ เรืองอเนกคุณ 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาปรก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นุชรี บุญฤทธิ์ 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อารียา ชนะมาร 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตาปรก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนากิจ บุญเฟรือง 1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระเบา 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พรธีรา พงษ์วัน 1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ โทขันธ์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พรรณษา แสงสัย 1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาย สมบูรณ์ ศรีบุญเรือง
2.นาง วรา ศรีบุญเรือง
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปาลิตา บุตรสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
1.นาง พิสมัย นันทร
2.นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ภัทรา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ดรัลพร ท่อนทองแดง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อรวรรณ ทัพรัตน์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
2.เด็กหญิง วราภรณ์ กิตติกา
3.เด็กหญิง ราชาวดี ดวงแก้ว
1.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
2.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง รัตมณี น้ำกรอง
3.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ภานุมาส ทองละมุล
2.เด็กหญิง อาทิตยา นิลพัฒน์
3.เด็กหญิง รุ่งนภา บุญมี
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศิริประภาภรณ์ พรมจันทร์ 1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุริยา รุ่งคำ 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วีริศ บุญชัย 1.นาง วิชัย ใยขันธ์
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สิรินทิพย์ แก้วมงคล 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ 1.นาง วิชัย ใยขันธ์
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เบญญาภา คำนึก 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธ์งาม
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ รุ่งคำ 1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นันทกานต์ โพธิสาร 1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พันธวัช ศรีชาดา
2.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
3.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
4.เด็กหญิง นันทินี อ้อมชาติ
5.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี
6.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
7.เด็กหญิง สุนันทา มณฑก
8.เด็กหญิง ชลิตา สามศรี
9.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
10.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
11.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
12.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สาลีกุล
13.เด็กหญิง จิราวรรณ รุ่งคำ
14.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
15.เด็กหญิง จิดาภา เนียมชื่น
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย วัชระ ดวงพล
3.นาง ณัชชา นิลเพชร
4.นาย อลงกรณ์ นิลดำ
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนโนนสูง 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปริวัฒน์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย นพรุจ จันทะสน
4.เด็กชาย รุ่งอรุณ บุญหนา
5.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สมควร
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย สายนรินทร์ แก้วตา
8.เด็กชาย คงสิน บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง รุ่งนภา แก้วตา
10.เด็กหญิง กัณฐิกา พิมมาศ
11.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
12.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
13.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
14.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
17.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
18.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
19.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
20.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย สัญญา จันคนา
3.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
6.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ 1.นาง รัตนา วะรงค์
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดาน 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชานน ฟ้องเสียง 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม 1.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง รัชนีวรรณ ไชยทอง 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดาน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์ 1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศศิรา ไชยทอง 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดาน 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
2.เด็กชาย จักรี จ่องสระ
3.เด็กชาย ภาสกร ไตรศรี
4.เด็กชาย ภาสกร ลาช้อน
5.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
6.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
7.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
8.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
9.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
10.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
11.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
12.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
13.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
14.เด็กหญิง อารีรัตน์ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ธนภรณ์ ใบทอง
16.เด็กหญิง ชลธิชา คำลอย
17.เด็กหญิง กัลยา จัันคณา
18.เด็กหญิง ประภัสสร ทาตาสุข
19.เด็กหญิง ชุลีกร โอบอ้วน
20.เด็กหญิง ลักษมี บุญประคม
21.เด็กหญิง รินดา อินทนา
22.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
23.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ปานทอง
24.เด็กหญิง อัจฉรา อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
26.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นาง กิตติยา แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระเบา 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วีระเกียรติ เพ็ญสะเนาะ 1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ธนิฏฐา วิเชียรศรี 1.นาง ณัชชา นิลเพชร
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ดวงนภา อาริภู 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กิตติพร บุตรสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย ขจรเดช ทวีสิทธิโชค
3.เด็กชาย ธนพล นวลละออ
4.เด็กชาย ทวีศักดิ์ บุญขาว
5.เด็กหญิง อนุสรา พงษ์เสน่ห์
6.เด็กหญิง วรัญญา ศรีพูล
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 84.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์ชาดา 1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ อ้วนมะโฮง 1.นาง กมล ชูกลิ่น
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย มลศิษฐกาญจน์ เตียกประโคน 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบักดอง 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ถาระโท
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเฟรือง
3.เด็กชาย จักรินทร์ ทองแย้ม
4.เด็กชาย ธนาวุฒิ บุญน้อย
5.เด็กชาย ชัชวาลย์ พานจันทร์
6.เด็กหญิง เปรมกมล มุ่งมงคล
7.เด็กหญิง ปัทมาพร บุญเฟรือง
8.เด็กหญิง ประภัสสร วาสะรัมย์
9.เด็กหญิง ประภัสสร โปแอ
10.เด็กหญิง ณัฐชา พาไลย์
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนดำ
2.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
3.เด็กหญิง สุชาดา ศรียา
4.เด็กหญิง พิศุทธิภา หวังหมู่กลาง
5.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บัวดก
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อื้อสวัสดิ์
7.เด็กหญิง อนงค์นภา หอมจำปา
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
10.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
11.เด็กหญิง เพ็ญนภา มณีแพง
12.เด็กหญิง จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
4.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุภาวดี แก้วธรรม
2.เด็กหญิง พัชรพร แทนพันธ์
3.เด็กหญิง เกษณีย์ ศรีรักษา
4.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วเนตร
5.เด็กหญิง สุลิตา จันเปรียง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธรรมรงค์ศักดิ์ คำรัตน์
2.เด็กชาย กรกานต์ พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงค์
5.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
6.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดาน 84.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำนงค์
5.เด็กชาย สุภชัย ตาสี
6.เด็กชาย พงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาง รัชนี ศิริโยธา
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดาน 92.25 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธวัชชัย พิมมาศ
2.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ประภาสิริ บุญลด
2.เด็กหญิง ภาวิดา พรมมา
3.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ศักดิ์นาวิน
1.นางสาว สุกัญญา เภาศิริ
57 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
1.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
58 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ขจรเดช ทวีสิทธิโชค
2.เด็กหญิง วิภาษณีย์ ศรีนามะ
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
59 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภูมินทร์ เศียรศิริบัณฑิต
2.เด็กหญิง อนุสรา พงษ์เสน่ห์
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เจษฎาพร คำประวัติ
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ลาคำ
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
61 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนกฤต อายุวงษ์
2.เด็กหญิง วรัญญา ยุวะบุตร
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
62 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อัจฉริยะ มูลจันดา
2.เด็กหญิง อภิสรา ลาพรหมมา
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
63 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 97.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีรเดช อายุวงษ์
2.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
1.นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
2.นางสาว ปณิดา มุทา
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
1.นางสาว จารุวรรณ ใบคราม
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
65 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ เงินสยาม
2.เด็กหญิง วรัญญา ศรีพูล
1.นางสาว จารุวรรณ ใบคราม
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนสูง 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศราวุธ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
3.เด็กชาย นัทธพงศ์ กุลเกษ
1.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนสูง 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พรเทพ วิยาสิงห์
2.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เทิดศักดิ์ แสนเรียน
2.เด็กชาย ศิลปศิลป์ ทองมนต์
3.เด็กหญิง ณภัชนันท์ แสนโคตร
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว สุกัญญา เภาศิริ
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วิภาพร สุดา
2.เด็กหญิง จิราพร โชคนัติ
3.เด็กหญิง นิภาพร น้ำกรอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว สุกัญญา เภาศิริ
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชนิตร์นันท์ เชี่ยงฉิน
2.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
3.เด็กหญิง ป่านนภา นิลพัฒน์
4.เด็กหญิง ทิฆัมพร โชคชัย
5.เด็กหญิง ภัทรวดี วิยะ
6.เด็กหญิง ปพิชญา อุ่นแก้ว
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีพันธ์ภูมิ
2.เด็กหญิง สุนันทา แสนพวัง
3.เด็กหญิง ธิชารัตน์ แก้วคำ
4.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ สายทอง
5.เด็กหญิง ณิชกุล ผาสุข
6.เด็กหญิง มัชชิมา ศรีนาค
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนข่า 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูคำ
2.เด็กหญิง พนิดา สาลี
3.เด็กหญิง ภัทรพร แสงรวม
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปวีณา ชูวา
2.เด็กหญิง นัทชา จั่นหมาก
3.เด็กหญิง กรกมล สุนทโรบล
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สโรชา ผาแก้ว
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
3.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาย สุวิน โสภา
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 84.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วิชุดา สุภาพ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อบคำ
3.เด็กหญิง วันวิษา คำทรัพย์
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูคำศักดิ์
2.เด็กหญิง วรรณสา กาทอง
3.เด็กหญิง กัญญาณีย์ โกยรัมย์
1.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
2.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
77 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ภัทรา ทองละมุล
2.เด็กหญิง อรอุมา เสนสายสิงห์
3.เด็กหญิง พิกุลทอง ไชยรัตน์
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว ศศิวิมล นัยจิตร์
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 91.25 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อัครมณี น้ำกรอง
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แทนคำ
3.เด็กหญิง รวีวรรณ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง มาริสา นรสาร
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 93.62 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สมพงษ์
2.เด็กหญิง ณัฐธินี คำนึงผล
3.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
1.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
2.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รติพงศ์ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง ฝนทิพย์ เนียนแนบ
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ น้ำนวล
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง มาริสา นรสาร
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กฤติยา นิลสุข
2.เด็กหญิง ศรีสุดา บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ชลาชล โชคชัย
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุภาวดี บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง พนิดา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง ช่อผกา น้ำกรอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล แก้วกัณหา
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 95.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุนิดา จั่นหมาก
2.เด็กหญิง ปลายฝน นวลแย้ม
3.เด็กหญิง สุธาสินี เพ็งแจ่ม
1.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
2.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
84 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 97.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กิตติภพ แก่นพรหมมา
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมแก้ว
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว
85 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุรเชษฎ์ เทียมทัน
2.เด็กชาย สุรสีห์ คำใสย์
3.เด็กหญิง สาวิตา สันเพชร
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
2.นางสาว เกษรา สัญญา
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดาน 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ขจรเดช ปานทอง
2.เด็กชาย ภัทรพงษ์ พันธ์นา
3.เด็กหญิง ศรินรัตน์ วงสุวรรณ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
87 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนข่า 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รติกร ดวงพล
2.เด็กหญิง ชลธิษา ชูเชื้อ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
88 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดาน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง กัลยา ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอาราง 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์ 1.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศุภราช คำนึก 1.นาย เสริญ บุญทองเพชร
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสือแพ 1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาปรก 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ขวัญเมือง 1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เอกพล ศิลาชัย 1.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอาราง 59.00 ผ่านการแข่งขัน
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปิยนันท์ คงกล้า 1.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนข่า 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย คมิก จำนงค์ 1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นนทิยา เจ๊ะสมัน 1.นาง โยทะกา รักโสภา
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย บูรพา ตลับทอง 1.นาง กมล ชูกลิ่น
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนภัทร เที่ยงวงศ์ 1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นิรัชพร ขยันวงศ์ 1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ แพงมา
3.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
4.เด็กชาย ณัฐพล สุพรหม
5.เด็กชาย จักรกริช พรหมแก้ว
6.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
7.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
3.นาย นพดล หรรษา
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย โตมร บุญเรืองศรี
2.เด็กหญิง เย็นฤดี ทรสาร
3.เด็กหญิง ศันสนีย์ เนียนแนบ
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
2.นางสาว เกษรา สัญญา
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 95.25 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ฐิติกร ยาวิไชย
2.เด็กชาย ณัฐพล ฐานะ
3.เด็กหญิง ศรุตา ดวงจิตร
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบักดอง 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนากร พรมลา
2.เด็กชาย กรณิศ ภุู่ทัศนะ
3.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาง สุจิตรา เกษมทรัพย์
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย คุณากร สนกรุด
2.เด็กชาย ศักรินทร์ พันธ์แก่น
3.เด็กหญิง อนวัช เผญฉวี
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ทิพานันท์ จุนฬา
2.เด็กหญิง นิตยา อัฐแป
3.เด็กหญิง วรัญญา พันธุ์มะลี
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านตาปรก 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย กวีวัฒน์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาภบุญ
2.เด็กหญิง วิลาสินี ขอมปราง
3.เด็กหญิง นพมาศ บริบูรณ์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
2.เด็กชาย เตชนิตย์ มะลิหอม
3.เด็กชาย ศิวัฒน์ ศรีคำ
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
.ลำไพร หล้าศรี โทร0897221129 , 0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.