หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาย ปรีชา รินวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ประธาน
2
นาย ชวน แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รองประธาน
3
นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
4
นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
5
นาย รัตนพงศ์ ชูผล
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
6
นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย ปรีชา รินวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ประธาน
2
นาย ชวน แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รองประธาน
3
นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
4
นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
5
นาย รัตนพงศ์ ชูผล
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
6
นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย ปรีชา รินวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ประธาน
2
นาย ชวน แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รองประธาน
3
นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
4
นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
5
นาย รัตนพงศ์ ชูผล
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
6
นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1
นาย ปรีชา รินวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ประธาน
2
นาย ชวน แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รองประธาน
3
นาย รัตนพงศ์ ชูผล
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
4
นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
5
นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
6
นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาย ปรีชา รินวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ประธาน
2
นาย ชวน แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รองประธาน
3
นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
4
นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
5
นาย รัตนพงศ์ ชูผล
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
6
นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1
นาย สุประกิต จันทร์ถา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเบา
ประธาน
2
นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รองประธาน
3
นาง มัชฉา ทุมมา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
รองประธาน
4
นาง จิรายุ บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
6
นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
7
นาง ลำเพย ไชยสาร
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
8
นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการและเลขานุการ
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นาย สุประกิต จันทร์ถา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเบา
ประธาน
2
นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รองประธาน
3
นาง มัชฉา ทุมมา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
รองประธาน
4
นาง จิรายุ บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
6
นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
7
นาง ลำเพย ไชยสาร
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
8
นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการและเลขานุการ
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาย สุประกิต จันทร์ถา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเบา
ประธาน
2
นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รองประธาน
3
นาง มัชฉา ทุมมา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
รองประธาน
4
นาง จิรายุ บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
6
นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
7
นาง ลำเพย ไชยสาร
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
8
นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการและเลขานุการ
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นาย สุประกิต จันทร์ถา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเบา
ประธาน
2
นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รองประธาน
3
นาง มัชฉา ทุมมา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
รองประธาน
4
นาง จิรายุ บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
6
นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
7
นาง ลำเพย ไชยสาร
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
8
นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการและเลขานุการ
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
6
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาง ยุพิน สังคะรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
6
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
7
นาง ยุพิน สังคะรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
6
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาง ยุพิน สังคะรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
6
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาย ยุพิน สังครินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
6
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาย ยุพิน สังครินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
4
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
5
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
6
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาย ยุพิน สังครินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย ธวัชชัย อินวัน
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นาย สำเนียง ทองแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
5
นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
4
นาง ไพจิตร นครชัย
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
5
นาง วัลลภา โกฏิยี่
ครู โรงเรียนบ้านกระเจา
กรรมการ
6
นาง ยุพิน สังคะรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
4
นาง ไพจิตร นครชัย
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
5
นาง วัลลภา โกฏิยี่
ครู โรงเรียนบ้านกระเจา
กรรมการ
6
นาง ยุพิน สังครินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย ชฎาวุฒิ เนืองนันท์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
4
นาง ไพจิตร นครชัย
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
5
นาง วัลลภา โกฏิยี่
ครู โรงเรียนบ้านกระเจา
กรรมการ
6
นาง ยุพิน สังคะรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย ธวัชชัย อินวัน
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นาย สำเนียง ทองแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
5
นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย ประเสริฐ บุญญาสุ
ครู โรงเรียนบ้านซำตาโตง
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ คำนึก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
6
นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย สุวิทย์ คำนึก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาย ประเสริฐ บุญญาสุ
ครู โรงเรียนบ้านซำตาโตง
กรรมการ
5
นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
6
นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย สุวิทย์ คำนึก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาย ประเสริฐ บุญญาสุ
ครู โรงเรียนบ้านซำตาโตง
กรรมการ
5
นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
6
นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการและเลขานุการ
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย ธวัชชัย อินวัน
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นาย สำเนียง ทองแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
5
นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1
นาย ศิริพงษ์ บุตรกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจนาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
ประธาน
2
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
ประธาน
2
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
5
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง ัจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงค์กัญจนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
ประธาน
2
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
4
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
4
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
ประธาน
2
นาย ศิริพงศ์ บุตรกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
ประธาน
2
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
ประธาน
2
นาย ศิริพงษ์ บุุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
ประธาน
2
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
ประธาน
2
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
ประธาน
2
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
ประธาน
2
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
3
นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นางสาว รวมกิจ ตาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นางสาว ประวีณา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง ณัชชา นิลเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง นิทรา สุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
4
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
4
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเทียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
4
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
1
นาง วิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนข่า
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ฐานะ แก้วแสง
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
4
นาย อำนวย พรหมชัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง รัตนา วะรงค์
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
6
นาง ปรียา แก้วธรรม
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการและเลขานุการ
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1
นาง วิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนข่า
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ฐานะ แก้วแสง
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
4
นาย อำนวย พรหมชัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง รัตนา วะรงค์
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
6
นาง ปรียา แก้วธรรม
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการและเลขานุการ
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
1
นาง วิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนข่า
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ ทองบ่
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ฐานะ แก้วแสง
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
4
นาย อำนวย พรหมชัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง รัตนา วะรงค์
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
6
นาง ปรียา แก้วธรรม
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการและเลขานุการ
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1
นาง วิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนข่า
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ฐานะ แก้วแสง
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
4
นาย อำนวย พรหมชัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง รัตนา วะรงค์
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
6
นาง ปรียา แก้วธรรม
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการและเลขานุการ
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1
นาง วิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนข่า
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ ทองบ่
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ฐานะ แก้วแสง
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
4
นาย อำนวย พรหมชัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง รัตนา วะรงค์
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
6
นาง ปรียา แก้วธรรม
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการและเลขานุการ
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1
นาง วิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนข่า
ประธาน
2
นาย ไพรัตน์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ฐานะ แก้วแสง
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
4
นาย อำนวย พรหมชัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นาง รัตนา วะรงค์
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการ
6
นาง ปรียา แก้วธรรม
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการและเลขานุการ

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1
นาย นพรัตน์ สายลุน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
ประธาน
2
นาย สันติ นรินทร์
ครู โรงเรียนโนนสูง
รองประธาน
3
นาย วัชระ ดวงพล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
4
นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
ครู โรงเรียนบ้านซำตาโตง
กรรมการ
5
นาง พิสมัย เลาฉัตติกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1
นาย นพรัตน์ สายลุน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
ประธาน
2
นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
ครู โรงเรียนบ้านดาน
รองประธาน
3
นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
ครู โรงเรียนบ้านกระเจา
กรรมการ
4
นาย สุพิน สอดแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1
นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาเส็ด
ประธาน
2
นาง ปรางฉวี อินทนนท์
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รองประธาน
3
นาง กมล ชูกลิ่น
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
4
นาง พิสมัย นันทร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
5
นาง พรมงคล มีสติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
6
นาง จินตนา สุทธิสนธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง เยาวภา เดชบุญ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1
นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาเส็ด
ประธาน
2
นาง พรมงคล มีสติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
3
นาง ปรางฉวี อินทนนท์
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
4
นาง กมล ชูกลิ่น
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง พิสมัย นันทร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาง จินตนา สุทธิสนธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
7
นาง เยาวภา เดชบุญ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1
นาย ชุมพร ขันสิงห์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ประธาน
2
นาง รัชนีกร วรรณเสน
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รองประธาน
3
นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาง วรัญญา แดนกาไสย
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
5
นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1
นาย ชุมพร ขันสิงห์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ประธาน
2
นางสาว รัชนีกร วรรณทะเสน
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
3
นางสาว วรัญญา แดนกาไสย
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
4
นาง อรอนงค์ เพชรเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
5
นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1
นาย ชุมพร ขันสิงห์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ประธาน
2
นาง รัชนีกร วรรณทะเสน
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
3
นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาง วรัญญา แดนกาไสย
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
5
นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1
นาย นิยม ศิริชนะ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ประธาน
2
นาย คำพงษ์ แทนหอม
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
รองประธาน
3
นาย เชษฐ์ นนท์นาท
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
4
นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
5
นาย ชวลิต แก้วกัณหา
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1
นาย นิยม ศิริชนะ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ประธาน
2
นาย คำพงษ์ แทนหอม
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
รองประธาน
3
นาย เชษฐ์ นนท์นาท
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
4
นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
5
นาย ชวลิต แก้วกัณหา
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1
นาย นิยม ศิริชนะ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ประธาน
2
นาย คำพงษ์ แทนหอม
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
3
นาย เชษฐ์ นนท์นาท
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
4
นางสาว ศศิวิมน เชื้อหอม
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
5
นาย ชวลิต แก้วกัณหา
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1
นาย ชุมพร ขันสิงห์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ประธาน
2
นาย เชี่ยวชาญ พรหมวิหาร
ครู โรงเรียนบ้านตาเส็ด
รองประธาน
3
นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นางสาว ผกามาศ ทองคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ขวัญชัย พิมมาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1
นาย ชุมพร ขันสิงห์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ประธาน
2
นาย เชี่ยวชาญ พรหมวิหาร
ครู โรงเรียนบ้านตาเส็ด
รองประธาน
3
นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นางสาว ผกามาศ ทองคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ขวัญชัย พิมมาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1
นาย ชุมพร ขันสิงห์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ประธาน
2
นาย เชี่ยวชาญ พรหมวิหาร
ครู โรงเรียนบ้านตาเส็ด
รองประธาน
3
นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
4
นางสาว ผกามาศ ทองคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
5
นาย ขวัญชัย พิมมาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1
นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดาน
ประธาน
2
นาย นพดล หรรษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นาง รวิสรา โคตรภักดี
ครู โรงเรียนโนนสูง
กรรมการ
5
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1
นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดาน
ประธาน
2
นาย นพดล หรรษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นาง รวิสรา โคตรภักดี
ครู โรงเรียนโนนสูง
กรรมการ
5
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1
นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดาน
ประธาน
2
นาย นพดล หรรษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นาง รวิสรา โคตรภักดี
ครู โรงเรียนโนนสูง
กรรมการ
5
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการและเลขานุการ
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1
นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดาน
ประธาน
2
นาย นพดล หรรษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
3
นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
4
นาง รวิสรา โคตรภักดี
ครู โรงเรียนโนนสูง
กรรมการ
5
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1
นาย อดิศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำตาโตง
ประธาน
2
นาง บัวเลียน ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
3
นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
4
นาง นันทิชา ศรแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
5
นางสาว เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1
นาย อดิศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำตาโตง
ประธาน
2
นาง บัวเลียน ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
3
นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
4
นาง นันทิชา ศรแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
5
นางสาว เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
ประธาน
2
นาง กัญญา พิทยานันท์
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
3
นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
4
นาง ชวนคิด ค่ำคูณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
ประธาน
2
นาง กัญญา พิทยานันท์
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
3
นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
4
นาง ชวนคิด ค่ำคูณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดาน
ประธาน
2
นาย วชิรพงษ์ สาระพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
3
นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาง สิรินทรา นรภาร
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
5
นาย ทองสุข กาฬปักษื
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1
นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดาน
ประธาน
2
นาย วชิรพงษ์ สาระพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
3
นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
4
นาง สิรินทรา นรภาร
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
5
นาย ทองสุข กาฬปักษื
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการและเลขานุการ
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
ประธาน
2
นาง กัญญา พิทยานันท์
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
3
นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
4
นาง ชวนคิด ค่ำคูณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการและเลขานุการ
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
กรรมการ
2
นาง กัญญา พิทยานันท์
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
3
นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
กรรมการ
4
นาง ชวนคิด ค่ำคูณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการและเลขานุการ
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
ประธาน
2
นาง วิภา นาคพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
3
นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง สุวรรณี ทั่งนาค
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง ดวงเด่น ธรรมทวี
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
ประธาน
2
นาง วิภา นาคพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
3
นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง สุวรรณี ทั่งนาค
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง เด่นดวง ธรรมทวี
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
ประธาน
2
นาง วิภา นาคพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
3
นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง สุวรรณี ทั่งนาค
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง เด่นดวง ธรรมทวี
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1
นาย อดิศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำตาโตง
ประธาน
2
นาง บัวเลียน ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
3
นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
4
นาง นันทิชา ศรแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
5
นางสาว เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1
นาย อดิศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำตาโตง
ประธาน
2
นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
3
นาง นันทิชา ศรแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
4
นาง บัวเลียน ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
ประธาน
2
นาง วิภา นาคพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
3
นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
4
นาง สุวรรณี ทั่งนาค
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง เด่นดวง ธรรมทวี
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นางสาว เพ็ญศรี สารีบุตร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
ประธาน
2
นางสาว วนิดา นวมาลย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
3
นาง สิริกาญน์ มณีสาร
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง วิชัย ใยขันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเส็ด
กรรมการ
5
นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นางสาว ดนตรี บุญลี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสูง
ประธาน
2
นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
รองประธาน
3
นาง รัชนี ศิริโยธา
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการ
4
นาง ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
5
นางสาว ชนัญธิดา สายจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการและเลขานุการ

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1
นาย ชวน แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
ประธาน
2
นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาเส็ด
รองประธาน
3
นาง ปรางฉวี อินทนนท์
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
4
นาง กมล ชูกลิ่น
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
5
นาง พิสมัย นันทร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
6
นาง พรมงคล มีสติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาง เยาวภา เดชบุญ
ครู โรงเรียนบ้านดาน
กรรมการและเลขานุการ
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย สุประกิต จันทร์ถา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเบา
ประธาน
2
นาง ชมพูนุช แพงกิ่ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รองประธาน
3
นาง มัชฉา ทุมมา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
รองประธาน
4
นาง จิรายุ บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
6
นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
7
นาง ลำเพย ไชยสาร
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
8
นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการและเลขานุการ
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย สุประกิต จันทร์ถา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเบา
ประธาน
2
นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รองประธาน
3
นาง มัชฉา ทุมมา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
รองประธาน
4
นาง จิรายุ บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
6
นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
7
นาง ลำเพย ไชยสาร
ครู โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
กรรมการ
8
นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการและเลขานุการ

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
4
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
5
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
6
นาย สุวิทย์ คำนึก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
7
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
8
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
9
นาง มาริสา นรสาร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
4
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
5
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
6
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
7
นาย สุวิทย์ คำนึก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
8
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
9
นาง ยุพิน สังครินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
3
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
4
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
5
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
6
นาย สุวิทย์ คำนึก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
7
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
8
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
9
นาง มาริสา นรสาร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
4
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
5
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
6
นาย สุวิทย์ คำนึก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
7
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
8
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
9
นาง มาริสา นรสาร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
4
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
5
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
6
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
7
นาย สุวิทย์ คำนึก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
8
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
9
นาง มาริสา นรสาร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย ไสว มีสติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ประธาน
2
นาย ชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาราง
รองประธาน
3
นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รองประธาน
4
นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
5
นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
6
นาย สุวิทย์ คำนึก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
7
นาย สอนศิลป์ แก้วมุงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
8
นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
9
นาง มาริสา นรสาร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
รองประธาน
3
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
4
นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการ
5
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
6
นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
7
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
8
นาย สุพรรณ เลิศมนเทียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
รองประธาน
3
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
4
นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
5
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
6
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
7
นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการ
8
นาย สุพรรณ เลิศมนเทียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
รองประธาน
3
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
4
นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการ
5
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
6
นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
7
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
8
นาย สุพรรณ เลิศมนเทียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
รองประธาน
3
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
4
นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการ
5
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
6
นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
7
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
8
นาย สุพรรณ เลิศมนเทียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
รองประธาน
3
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
4
นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
5
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
6
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
7
นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการ
8
นาย สุพรรณ เลิศมนเทียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
รองประธาน
3
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
4
นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการ
5
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
6
นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
7
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
8
นาย สุพรรณ เลิศมนเทียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ประชัน ธรรมรส
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธาน
2
นาย อะเด็น สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบักดอง
รองประธาน
3
นาย ศิริพงษ์ บุตกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาปรก
รองประธาน
4
นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
กรรมการ
5
นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
6
นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
7
นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า
กรรมการ
8
นาย สุพรรณ เลิศมนเทียร
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการ

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นางสาว เพ็ญศรี สารีบุตร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
ประธาน
2
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
รองประธาน
3
นาง วิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนข่า
รองประธาน
4
นาง วิภา นาคพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
5
นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
6
นาง สุวรรณี ทั่งนาค
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
7
นาง เด่นดวง ธรรมทวี
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นางสาว เพ็ญศรี สารีบุตร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
ประธาน
2
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
รองประธาน
3
นาง วิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนข่า
รองประธาน
4
นาง วิภา นาคพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
5
นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
6
นาง สุวรรณี ทั่งนาค
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
7
นาง ดวงเด่น ธรรมทวี
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย ปรีชา รินวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ประธาน
2
นาย อดิศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รองประธาน
3
นาย ไพรัตน์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
4
นาง สุติมา บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นาย นพดล หรรษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
6
นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาง รวิสรา โคตรภักดี
ครู โรงเรียนโนนสูง
กรรมการ
8
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการและเลขานุการ
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ปรีชา รินวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ประธาน
2
นาย อดิศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รองประธาน
3
นาย ไพรัตน์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
4
นาง สุติมา บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นาย นพดล หรรษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
6
นาย สุภวิทย์ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาง รวิสรา โคตรภักดี
ครู โรงเรียนโนนสูง
กรรมการ
8
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการและเลขานุการ
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย ปรีชา รินวงษ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ประธาน
2
นาย อดิศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รองประธาน
3
นาย ไพรัตน์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
4
นาง สุติมา บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นาย นพดล หรรษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
6
นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาง รวิสรา โคตรภักดี
ครู โรงเรียนโนนสูง
กรรมการ
8
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการและเลขานุการ
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ปรีชา รินวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ประธาน
2
นาย อดิศักดิ์ ศรีเมือง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รองประธาน
3
นาย ไพรัตน์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รองประธาน
4
นาง สุติมา บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
5
นาย นพดล หรรษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
6
นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการ
7
นาย รวิสรา โคตรภักดี
ครู โรงเรียนโนนสูง
กรรมการ
8
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการและเลขานุการ
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นางสาว เพ็ญศรี สารีบุตร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
ประธาน
2
นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเจา
รองประธาน
3
นาง วิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนข่า
รองประธาน
4
นาง วิภา นาคพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านอาราง
กรรมการ
5
นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการ
6
นาง สุวรรณี ทั่งนาค
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
กรรมการ
7
นาง เด่นดวง ธรรมทวี
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย ชุมพร ขันสิ่งห์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ประธาน
2
นาย นิยม ศิริชนะ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
รองประธาน
3
นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
4
นาง รัชนีกร วรรณเสน
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นาง วรัญญา แดนกาไสย
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการและเลขานุการ
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย ชุมพร ขันสิ่งห์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ประธาน
2
นาย นิยม ศิริชนะ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รองประธาน
3
นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
4
นาง วรัญญา แดนกาไสย
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
5
นาง รัชนีกร วรรณเสน
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
6
นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการและเลขานุการ
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย ชุมพร ขันสิงห์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ประธาน
2
นาย นิยม ศิริชนะ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
รองประธาน
3
นางสาว ปทิตตา ศิลาวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
กรรมการ
4
นาง รัชนีกร วรรณเสน
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
5
นาง วรัญญา แดนกาไสย
ครู โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
6
นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการและเลขานุการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดาน
ประธาน
2
นาย นพรัตน์ สายลุน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รองประธาน
3
นางสาว ดนตรี บุญลี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสูง
รองประธาน
4
นาย วชิรพงษ์ สาระพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
5
นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
6
นาง สิรินทรา นรภาร
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
7
นาย ทองสุข กาฬปักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการและเลขานุการ
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดาน
ประธาน
2
นาย นพรัตน์ สายลุน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รองประธาน
3
นางสาว ดนตรี บุญลี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสูง
รองประธาน
4
นาย วชิรพงษ์ สาระพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
กรรมการ
5
นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
กรรมการ
6
นาง สิรินทรา นรภาร
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
กรรมการ
7
นาย ทองสุข กาฬปักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า
กรรมการและเลขานุการ

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
.ลำไพร หล้าศรี โทร0897221129 , 0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.