กำหนดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร

วันที่ 1 ตุลาคม 2558   แข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  ทุกกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วันที่ 2 ตุลาคม 2558  แข่งขันทุกกลุ่มสาระ ทุกกิจกรรม (ยกเว้นการศึกษาพิเศษเรียนร่วม) ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

9 ก.ย. 2558   20:18:20