การส่งรายชื่อครูเพื่อเป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ

ให้ทุกโรงเรียนส่งรายชื่อครู พร้อมระบุกิจกรรมที่ต้องการเป็นกรรมการตัดสินคนละ 3 กิจกรรม รวบรวมส่งที่โรงเรียนบ้านอาราง ภายในวันที่ 21-23 กันยายน 2558

10 ก.ย. 2558   13:37:54