แต่งตั้งกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม

24-25 ก.ย. 2558  ฝ่ายจัดการแข่งขันจะแต่งตั้งกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมที่มีการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  โดยทุกโรงเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อครูในโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

28 ก.ย. 2558  ประชุมกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ(เวลาและสถานที่ยังไม่ระบุ)

10 ก.ย. 2558   13:48:19